Het voorkomen van fraude en belangenconflicten

EU-OSHA streeft ernaar de preventie en opsporing van fraude en de voorwaarden voor fraudeonderzoeken te verbeteren en te komen tot adequate vergoedingen en afschrikmiddelen, met evenredige en afschrikwekkende sancties, en met inachtneming van een eerlijk proces.

Het voorkomen van fraude

Hiertoe heeft het Agentschap een alomvattende fraudebestrijdingsstrategie aangenomen waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden worden gedefinieerd.

Dit is in overeenstemming met het financieel reglement van het Agentschap (artikelen 30 en 111) en met het door de Interinstitutionele Werkgroep opgestelde Stappenplan inzake de follow-up van een gemeenschappelijke benadering ten aanzien van de toekomst van EU-agentschappen

Nuttige links

Preventie van belangenconflicten 

Evenzo zet EU-OSHA zich in om de integriteit van de door het Agentschap genomen besluiten en verstrekte informatie te garanderen en in zijn werk en activiteiten een cultuur van verantwoordelijkheid na te streven. Het beheer en de preventie van belangenconflicten spelen daarbij een belangrijke rol.

Bij hun benoeming en daarna om de vijf jaar dienen de leden van de raad van bestuur, het uitvoerend comité en de adviesgroepen een belangenverklaring en een samenvatting van hun cv in. Ze doen dit in het kader van het beleid dat het Agentschap voert voor het beheer van belangenconflicten. Dat beleid voorziet onder meer in een privacyverklaring, een procedure voor de indiening, beoordeling en bekrachtiging van belangenverklaringen en samenvattingen van cv's, en een procedure voor vertrouwensbreuken.

Bovendien worden, met het oog op transparantie, de belangenverklaringen en de cv-samenvattingen van de uitvoerend directeur en hogere leidinggevenden openbaar gemaakt.

De raad van bestuur stelt ook een fraudebestrijdingsstrategie voor het Agentschap vast.

Nuttige links

Beleid van het Agentschap inzake het beheer van belangenconflicten, waaronder de privacyverklaring

Procedure voor de indiening, beoordeling en bekrachtiging van belangenverklaringen en samenvattingen van cv's

Procedure voor vertrouwensbreuken

Belangenverklaringen en cv-samenvattingen van leden van de raad van bestuur, het uitvoerend comité en de adviesgroepen

Belangenverklaringen en cv-samenvattingen van de uitvoerend directeur en hogere leidinggevenden