Samenwerken met partners: sleutel tot het succes van EU-OSHA

De afgelopen 25 jaar heeft EU-OSHA gezorgd voor de totstandbrenging en versterking van en nauw samengewerkt met een uitgebreid netwerk van partners. Via dit netwerk heeft het Agentschap met succes contact weten te leggen met werkplekken om betrouwbare informatie en concrete instrumenten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) te verstrekken. Vandaag werkt het niet alleen samen met alle lidstaten en landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese Vrijhandelsruimte (EVR), maar ook met (potentiële) kandidaat-lidstaten om het bewustzijn van risico's op het werk te vergroten en verbeteringen inzake veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen.

Belangrijke partners van EU-OSHA:

De raad van bestuur omvat vertegenwoordigers van regeringen en werkgevers- en werknemersorganisaties van elke lidstaat. Deze tripartiete benadering zorgt ervoor dat de standpunten van alle belanghebbenden in het besluitvormingsproces vertegenwoordigd zijn, en heeft bijgedragen tot het succes van het Agentschap.

Elke lidstaat moet een nationaal focal point benoemen — gewoonlijk een nationale bevoegde instantie — dat nationale gegevens verstrekt die door het Agentschap kunnen worden gebruikt om beleidsmakers te informeren. Nochtans is de verhouding tussen EU-OSHA en zijn focal points geenszins eenzijdig. EU-OSHA ondersteunt de individuele VGW-inspanningen van zijn focal points, en verstrekt hen betrouwbare en actuele informatie. Bijvoorbeeld:

  • Het bijstandsinstrument voor focal points (FAST, focal point assistance tool) ondersteunt hen bij het organiseren van nationale evenementen en activiteiten.
  • EU-OSHA vertaalt materiaal dat relevant is voor de nationale VGW-inspanningen van zijn focal points.

De opdracht om een nationaal netwerk van focal points te vormen werd in 1997 opgestart met de toenmalige 15 lidstaten van de EU. De grote uitbreiding van de EU in 2004, toen 10 landen zich bij de bestaande 15 voegden, vormde een nieuwe uitdaging voor EU-OSHA en zijn opdracht om een cultuur van risicopreventie te bevorderen. Om in alle lidstaten consequent hoge VGW-normen te waarborgen, ontwikkelde het Agentschap een uitbreidingsplan dat gericht was op:

  • de aanpassing van bestaande materialen aan de behoeften van nieuwe lidstaten;
  • een versterkt bewustzijn van het belang van veiligheid en gezondheid op het werk bij werkgevers, werknemers en sociale partners.

Een doeltreffend netwerk van nationale focal points en andere partners was van essentieel belang voor de uitvoering van dit plan.

Dankzij doeltreffende samenwerking, die door de jaren heen almaar hechter werd, beschikt het netwerk van EU-OSHA momenteel over 39 nationale focal points.

Het Agentschap heeft aangetoond dat het concept waarop het is gebaseerd — een tripartiete agentschap met een netwerk van focal points en partners in lidstaten en partnerlanden — doeltreffend is. Dit concept heeft geleid tot nieuwe activiteiten en nieuwe vormen van samenwerking, en heeft bovendien bijgedragen tot een gemeenschappelijk begrip van wat we willen bereiken bij de bescherming van werknemers.

Hans-Horst Konkolewsky, voormalig directeur van EU-OSHA

Verder werkt het Agentschap reeds jarenlang samen met het EEN, dat momenteel zo'n 600 partnerorganisaties omvat. Dit heeft ertoe geleid dat het Agentschap veel beter in staat was om vele kleine ondernemingen te bereiken, via gezamenlijk georganiseerde activiteiten en evenementen, en dat de publicaties en richtsnoeren van EU-OSHA ruim konden worden verspreid.

Verder is het succes van EU-OSHA afhankelijk van sterke relaties met zijn andere partners, waaronder de Europese Commissie en het Europees Parlement, sociale partners en campagnepartners. EU-OSHA is al meer dan 10 jaar actief bezig met het uitbouwen van een aanzienlijke portefeuille van campagnepartners: bij recente campagnes waren meer dan 100 officiële campagnepartners en meer dan 30 mediapartners betrokken. Dit was essentieel voor de doeltreffende uitvoering van het speerpunt van het Agentschap: campagnes voor een gezonde werkplek.

In 2019 is het moment gekomen om na te denken over dit uitgebreide netwerk, en te erkennen welke rol het heeft gespeeld bij 25 jaar doeltreffende verspreiding van VGW-informatie onder werkplekken in heel Europa.