Il-ħidma fi sħubija: fundamentali għas-suċċess tal-EU-OSHA

Matul l-aħħar 25 sena, l-EU-OSHA stabbilixxiet, saħħet u ħadmet f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ netwerk estensiv ta’ sħab. Permezz ta’ dan in-netwerk, l-Aġenzija rnexxielha tingħaqad ma’ postijiet tax-xogħol biex tipprovdi informazzjoni awtorevoli dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) u għodod prattiċi. Illum, ma taħdimx biss mal-Istati Membri kollha u mal-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA), iżda anke ma’ pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali biex tqajjem kuxjenza dwar ir-riskji fuq il-postijiet tax-xogħol u tippromwovi titjib fl-OSH.

Is-sħab ewlenin tal-EU-OSHA jinkludu:

Il-Bord ta’ Ġestjoni jinkludi rappreżentanti mill-gvernijiet u minn organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u tal-impjegati minn kull Stat Membru. Dan l-approċċ tripartitiku jiżgura li fit-teħid tad-deċiżjonijiet il-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati kollha jkunu rrappreżentati u kien strumentali fis-suċċess tal-Aġenzija.

Kull Stat Membru jrid jinnomina punt fokali nazzjonali — normalment awtorità nazzjonali kompetenti — li tipprovdi d-data nazzjonali li l-Aġenzija tuża biex tinforma lil dawk li jfasslu l-politika. Madanakollu, ir-relazzjoni bejn l-EU-OSHA u l-punti fokali tagħha mhi bl-ebda mod waħda unilaterali. Min-naħa tagħha, l-EU-OSHA tappoġġja l-isforzi tal-OSH individwali tal-punti fokali tagħha u tipprovdilhom informazzjoni aġġornata u affidabbli. Pereżempju:

  • L-Għodda ta’ Assistenza tal-Punti Fokali tal-Aġenzija (FAST) tappoġġjahom fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti u ta' attivitajiet fil-livell nazzjonali.
  • L-EU-OSHA tittraduċi materjali rilevanti għall-isforzi nazzjonali tal-OSH tal-punti fokali tagħha.

Il-kompitu li jinbena netwerk ta’ punti fokali nazzjonali kien instigat fl-1997 bil-15-il Stat Membru tal-UE. L-espansjoni prinċipali tal-UE fl-2004, meta 10 pajjiżi ssieħbu mal-15 eżistenti, kienet ta’ sfida kbira għall-EU-OSHA u għall-promozzjoni tagħha ta’ kultura tal-prevenzjoni tar-riskju. Sabiex tiżgura standards tal-OSH għolja bejn l-Istati Membri kollha, l-Aġenzija ħolqot pjan ta’ tkabbir immirat:

  • biex il-materjali eżistenti jiġu adattati għall-ħtiġijiet tal-Istati Membri l-ġodda
  • titqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-OSH fost l-impjegati, il-ħaddiema u s-sħab soċjali.

Netwerk effettiv ta’ punti fokali nazzjonali u sħab oħra kien strumentali fl-eżekuzzjoni ta’ dan il-pjan.

Grazzi għall-kooperazzjoni effettiva, li ġiet imsaħħa matul is-snin, in-netwerk tal-EU-OSHA bħalissa fih 39 punt fokali nazzjonali.

L-Aġenzija tat prova li l-kunċett li kienet ibbażata fuqu — aġenzija tripartitika, b’netwerk ta’ punti fokali u sħab fl-Istati Membri u l-pajjiżi sħab — kien wieħed effettiv. Dan il-kunċett irriżulta f’attivitajiet ġodda, modi ġodda ta’ ħidma flimkien, u kien strumentali għall-bini ta’ fehim komuni dwar kif se nipproċedu biex nipproteġu lill-ħaddiema.

Hans-Horst Konkolewsky, id-Direttur preċedenti tal-EU-OSHA

L-Aġenzija għandha wkoll kollaborazzjoni twila mal-EEN, li issa jinkludi madwar 600 organizzazzjoni sieħba. Dan saħħaħ b’mod sinifikanti l-kapaċità tal-Aġenzija li tilħaq lil ħafna negozji żgħar permezz ta’ attivitajiet u avvenimenti organizzati b’mod konġunt, u d-disseminazzjoni wiesgħa tal-pubblikazzjonijiet u l-materjali ta’ gwida tal-EU-OSHA.

Barra minn hekk, is-suċċess tal-EU-OSHA jiddependi fuq relazzjonijiet b’saħħithom mas-sħab l-oħrajn tagħha, inklużi l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew, sħab soċjali u sħab ta’ kampanji. L-EU-OSHA qattgħet aktar minn 10 snin tibni b’mod attiv portafoll sostanzjali ta’ sħab tal-kampanja: kampanji riċenti raw l-impenn ta’ aktar minn 100 sieħeb uffiċjali ta’ kampanji u aktar minn 30 sieħeb tal-midja. Dan kien fundamentali għall-eżekuzzjoni effettiva tal-Aġenzija Kampanji ewlenin tal-Postijiet tax-Xogħol Ħielsa mill-Periklu.

Fl-2019, issa huwa l-waqt li nirriflettu u li nirrikonoxxu l-kontribut li ta dan in-netwerk estensiv matul il-25 sena ta’ disseminazzjoni tal-informazzjoni tal-OSH lill-postijiet tax-xogħol madwar l-Ewropea b’mod effettiv.