Disturbi muskoloskeletali

Image
Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

Id-disturbi muskuloskeletali (MSDs) huma wieħed mill-mard l-aktar komuni relatat max-xogħol. Fl-Ewropa kollha, dawn jaffettwaw miljuni ta’ ħaddiema bi spiża ta’ biljuni ta’ euro għall-impjegaturi. Meta jiġu indirizzati l-MSDs mhux biss titjieb il-ħajja tal-ħaddiema, iżda dan ikun tajjeb ukoll għan-negozju.

L-MSDs relatati max-xogħol jaffettwaw id-dahar, l-għonq, l-ispallejn u d-dirgħajn kif ukoll ir-riġlejn. Dawn ikopru kull ħsara jew disturb tal-ġogi jew ta’ tessuti oħra. Il-problemi tas-saħħa jvarjaw minn uġigħ minuri sa kundizzjonijiet mediċi aktar serji li jkunu jeħtieġu jiem liberi mix-xogħol jew trattament mediku. F’każijiet aktar kroniċi, jistgħu anke jwasslu għal diżabilità u l-ħtieġa tat-telf tal-impjieg.

Kawżi tal-MSDs

Il-biċċa l-kbira tal-MSDs relatati max-xogħol jiżviluppaw matul iż-żmien. Normalment ma jkunx hemm kawża waħda ta’ MSDs; diversi fatturi tar-riskju ta’ spiss ikunu kkombinati, inklużi fatturi fiżiċi u bijomekkaniċi, fatturi organizzattivi u psikosoċjali, u fatturi individwali.

Fatturi tar-riskju fiżiċi u bijomekkaniċi jistgħu jinkludu:

 • Tqandil ta’ tagħbijiet, b’mod speċjali meta persuna tintlewa u titgħawweġ
 • Movimenti ripetittivi jew qawwija
 • Qagħdiet skomdi u statiċi
 • Vibrazzjoni, dawl ħażin jew ambjenti tax-xogħol kesħin
 • Xogħol li jsir b’ritmu mgħaġġel
 • Ħinijiet twal bilqiegħda jew bilwieqfa fl-istess pożizzjoni

Fatturi tar-riskju organizzattivi u psikosoċjali jistgħu jinkludu:

 • Domandi kbar ta’ xogħol u awtonomija baxxa
 • Nuqqas ta’ pawżi jew opportunitajiet biex tinbidel il-qagħda
 • Xogħol b’veloċità għolja, inkluż bħala konsegwenza tal-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda
 • Xogħol għal ħinijiet twal jew bix-xift
 • Bullying, fastidju u diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol
 • Livell baxx ta’ sodisfazzjon tax-xogħol

B’mod ġenerali, il-fatturi psikosoċjali u organizzattivi kollha (b’mod speċjali meta kkombinati ma’ riskji fiżiċi) li jistgħu jwasslu għal stress, għeja, ansjetà jew reazzjonijiet oħrajn, li mbagħad jgħollu r-riskju ta’ MSDs.

Fatturi ta’ riskju individwali jistgħu jinkludu:

 • Storja medika preċedenti
 • Kapaċità fiżika
 • Stil ta’ ħajja u drawwiet (eż. tipjip, nuqqas ta’ eżerċizzju)

Valutazzjoni tar-riskju

Ma teżistix soluzzjoni waħda, u xi drabi jkunu meħtieġa l-pariri ta’ esperti għal problemi serji jew li ma jkunux komuni. Madankollu, ħafna soluzzjonijiet huma ċari u ma jiswewx ħafna flus, pereżempju li jiġi pprovdut karru biex jassisti fl-immaniġġjar tal-oġġetti jew li tinbidel il-pożizzjoni tal-oġġetti fuq skrivanija.

Sabiex jindirizzaw l-MSDs, l-impjegaturi għandhom jużaw kombinazzjoni ta’:

 • Valutazzjoni tar-riskju: jittieħed approċċ olistiku, li jivvaluta u jindirizza l-firxa sħiħa ta’ kawżi (ara hawn fuq). Huwa importanti wkoll li jiġu kkunsidrati dawk il-ħaddiema li jistgħu jkunu f’riskju akbar li jbatu mill-MSDs. Il-prijorità hija li jiġu eliminati r-riskji iżda wkoll li x-xogħol jiġi adattat għall-ħaddiema.
 • Parteċipazzjoni tal-ħaddiema: l-inklużjoni tal-ħaddiema u tar-rappreżentanti tagħhom fid-diskussjonijiet dwar problemi u soluzzjonijiet possibbli.

Aqra aktar dwar il-prevenzjoni tal-MSDs relatati max-xogħol.

Pjan ta’ azzjoni ta’ prevenzjoni

Wara li titlesta l-valutazzjoni tar-riskju, għandha ssir lista ta’ miżuri skont il-prijorità, u l-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni tagħhom. L-azzjonijiet għandhom jiffukaw fuq il-prevenzjoni primarja, iżda wkoll fuq miżuri li jimminimizzaw il-gravità ta’ kwalunkwe korriment. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-ħaddiema kollha jirċievu informazzjoni, edukazzjoni u taħriġ xierqa dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u jkunu jafu kif jevitaw perikli u riskji speċifiċi.

Il-miżuri jistgħu jkopru l-oqsma li ġejjin:

 • Tqassim tal-post tax-xogħol: it-tqassim jiġi adattat biex jitjiebu l-qagħdiet tax-xogħol
 • Tagħmir: jiġi żgurat li huwa mfassal b’mod ergonomiku u adattat għall-kompiti
 • Kompiti: jinbidlu l-metodi ta’ xogħol jew l-għodda
 • Maniġment: ix-xogħol jiġi ppjanat biex jevita xogħol ripetittiv jew xogħol fit-tul b’qagħdiet ħżiena. Jiġu ppjanati pawżi ta’ mistireħ, ikun hemm rotazzjoni tal-impjiegi jew ix-xogħol jiġi allokat mill-ġdid
 • Fatturi organizzattivi: tiġi żviluppata politika tal-MSD għat-titjib tal-organizzazzjoni tax-xogħol u l-ambjent psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol u l-promozzjoni tas-saħħa muskoloskeletali

L-azzjonijiet ta’ prevenzjoni għandhom iqisu wkoll il-bidliet teknoloġiċi fit-tagħmir u d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tax-xogħol u bidliet relatati ta’ modi kif jiġi organizzat ix-xogħol.

Fl-approċċ tal-ġestjoni tal-MSDs jeħtieġ li jitqiesu wkoll il-monitoraġġ tas-saħħa, il-promozzjoni tas-saħħa u r-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-ħaddiema li diġà jbatu minn MSDs.

Riċerka dwar l-MSDs relatati max-xogħol

L-EU-OSHA wettqet proġett ġenerali tal-OSH dwar l-MSDs relatati max-xogħol pluriennali. L-għan kien li jiġu investigati l-kwistjonijiet assoċjati mal-MSDs relatati max-xogħol, jitjieb il-fehim tagħna ta’ dan is-suġġett u jiġu identifikati modi effettivi ta’ kif jiġu indirizzati l-MSDs relatati max-xogħol. Il-proġett ħares ukoll lejn il-politiki u l-miżuri fuq il-post tax-xogħol biex tiġi megħjuna l-prevenzjoni tal-MSDs relatati max-xogħol u l-ġestjoni tal-MSDs kroniċi, inkluż l-appoġġ għar-ritorn għax-xogħol u r-rijabilitazzjoni tal-ħaddiema. Il-proġett ġenerali tal-OSH jindirizza l-ħtiġijiet ta’ min ifassal il-politika u r-riċerkaturi u jikkomplementa l-Kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa 2020-2022.

Il-leġiżlazzjoni Ewropea

L-importanza tal-prevenzjoni tal-MSDs diġà hija rikonoxxuta fid-direttivi Ewropej, fl-istrateġiji tal-UE dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, fir-regolamenti tal-Istati Membri u fil-linji gwida ta’ prattika tajba.

Ir-riskji tal-MSD relatati max-xogħol jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-OSH, li għandha l-għan li tipproteġi l-ħaddiema minn riskji relatati max-xogħol b’mod ġenerali u tistabbilixxi r-responsabbiltà tal-impjegatur biex jiżgura s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Xi riskji relatati mal-MSDs jiġu indirizzati minn direttivi speċifiċi, b’mod partikolari d-Direttiva dwar it-Tqandil Manwali, id-Direttiva dwar l-Apparat ta’ Wiri fuq Skrin u d-Direttiva dwar il-Vibrazzjoni. Id-Direttiva dwar l-Użu tat-Tagħmir tax-Xogħol tindirizza l-pożizzjonijiet adottati mill-ħaddiema meta jużaw tagħmir tax-xogħol u tagħmilha ċara li l-impjegaturi għandhom iqisu l-prinċipji ergonomiċi biex jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi tal-OSH.

L-EU-OSHA timmonitorja l-inċidenza, il-kawżi u l-prevenzjoni tal-MSDs. L-EU-OSHA tappoġġa wkoll il-kondiviżjoni ta’ prattiki tajba.

'Lighten the load' supports an integrated management approach to tackling MSDs, and the need to address the 'whole load on the body', which covers all the stresses and strains, environmental factors such as cold working conditions, the pace at which the work is being carried out, and the load being moved. The film shows Napo confronting different work situations and is suitable for all workers, including migrant and temporary workers. There are eleven scenes showing typical situations faced in the workplace.

Napo in Lighten the Load

Share this on: