Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Aqbeż għall-kontenut. Fittex FAQ Għajnuna Dwarna

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-Xogħol

Agħżel Lingwa:

Netwerk ta’ l-OSHA
Loading
You are here: Home L-Osservatorju Ewropew tar-Riskju

L-Osservatorju Ewropew tar-Riskji

L-għan tal-Osservatorju Ewropew tar-Riskji huwa li jidentifika riskji ġodda u emerġenti fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, biex itejjeb il-puntwalità u l-effikaċja tal-miżuri ta' prevenzjoni. Biex jilħaq dan l-għan, l-ERO jipprovdi ħarsa ġenerali lejn is-saħħa u s-sigurtà fl-Ewropa, jiddeskrivi x-xejriet u l-fatturi bażi, u jbassar il-bidliet fix-xogħol u l-impatt probabbli tagħhom fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

 

Missjoni

Billi s-soċjetà tagħna tevolvi taħt l-influwenza ta' teknoloġija ġdida u l-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali li jinbidlu, għalhekk il-postijiet tax-xogħol, il-prattiċi u l-proċessi tax-xogħol qed jinbidlu b'mod kostanti. Dawn is-sitwazzjonijiet ġodda jġibu magħhom riskji u sfidi ġodda għall-ħaddiema u l-impjegaturi li min-naħa tagħhom jitolbu approċċi politiċi, amministrattivi u tekniċi li jiżguraw livelli għoljin ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

L-Istrateġija tal-Komunità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2002-2006 identifikat il-ħtieġa għal dawn iċ-ċirkostanzi l-ġodda, u enfasizzat li

'it-tbassir ta' riskji ġodda u emerġenti, kemm jekk huma marbuta mal-innovazzjoni teknika kif ukoll jekk ikkawżati mal-bidla soċjali, huwa vitali jekk ir-riskji jridu jinġiebu taħt kontroll.
Din l-ewwel u qabel kollox tirrikjedi osservazzjoni kontinwa tar-riskji infushom, ibbażati fuq il-ġbir sistematiku tal-informazzjoni u l-opinjonijiet xjentifiċi'.

Għalhekk, l-Istrateġija, talbet lill-aġenzija biex twaqqaf Osservatorju Ewropew tar-Riskji (ERO) biex jeżegwixxi dawn il-kompiti. L-Istrateġija attwali tal-Komunità 2007-2012 tenniet l-importanza tat-tbassir tar-riskji, u talbet lill-Osservatorju tal-Aġenzija biex jieħu firxa ta' inizjattivi ġodda.
 

Kif naħdmu

L-ERO jżid il-valur billi jiġbor u janalizza l-informazzjoni, jpoġġiha f'kuntest (b'mod partikolari fir-rigward tal-aġenda soċjali Ewropea u l-Istrateġija tal-Komunità), ifittex xejriet biex 'jantiċipa l-bidla', u jikkomunika l-kwistjonijiet ewlenin b'mod effettiv lill-udjenza fil-mira tagħna: dawk li jagħmlu l-politika u r-riċerkaturi. Aħna nimmiraw ukoll li nistimulaw id-dibattitu u r-riflessjoni fost il-partijiet interessati tal-EU-OSHA u li nipprovdu pjattaforma għad-dibattitu bejn l-esperti u dawk li jagħmlu l-politika fid-diversi livelli.

L-informazzjoni meħtieġa biex jiġu identifikati r-riskji ġodda u emerġenti tista' tiġi minn firxa ta' sorsi, bħal pereżempju dejta minn reġistri uffiċjali, il-letteratura tar-riċerka, tbassir espert jew dejta minn stħarriġ. Biex inkorpu dawn is-sorsi potenzjali ta' informazzjoni, aħna norganizzaw l-attivitajiet tagħna fuq erba' oqsma bażiċi.

It-tbassir ta' riskji ġodda u emerġenti

It-tbassir tar-riskji huwa l-objettiv ewlieni identifikat mill-Osservatorju Ewropew tar-Riskji fl-Istrateġija tal-Komunità 2007-2012. Wara konsultazzjoni u dibattitu mal-esperti u partijiet interessati, aħna qbilna fuq

definizzjoni li taħdem "tar-riskji emerġenti tal-OHS":
kull riskju fuq il-post tax-xogħol li huwa kemm ġdid kif ukoll li qiegħed jiżdied

.

Bi ‘ġdid’ nifhmu li:

 • ir-riskju m'eżistiex qabel u huwa kkawżat minn proċessi ġodda, teknoloġiji ġodda, tipi ġodda ta' postijiet tax-xogħol, jew bidla soċjali jew organizzattiva; jew,
 • kwistjoni li ilha pendenti tiġi kkunsidrata bħala riskju ġdid minħabba bidla fil-perċezzjonijiet soċjali jew tal-pubbliku; jew,
 • għarfien xjentifiku ġdid jippermetti li kwistjoni li ilha pendenti tkun identifikata bħala riskju.

Ir-riskju qed ‘jikber’ jekk:

 • in-numru ta' perikli li jwasslu għar-riskju qed jikber; jew,
 • l-espożizzjoni għall-periklu li jwassal għar-riskju qed tikber (il-livell tal-espożizzjonii u/jew in-numru ta' nies esposti); jew
 • l-effett tal-periklu fuq is-saħħa tal-ħaddiema qed imur għall-agħar (is-serjetà tal-effetti tas-saħħa u/jew in-numru ta' persuni affettwati).

tbassir

L-ewwel passi biex jiġu identifikati r-riskji emerġenti ttieħdu bil-pubblikazzjoni ta' erba' rapporti ta' tbassir espert li koprew ir-riskji emerġenti fiżiċi, bijoloġiċi, psikosoċjali u kimiċi. Dawn ir-rapporti huma r-riżultat ta' konsultazzjoni esperta permezz tal-metodoloġija Delphi, u ġew segwiti minn numru ta' reċensjonijiet tal-litteratura u rapporti fid-dettall biex jiġu esplorati r-riskji ewlenin identifikati fit-tbassir tal-esperti, bħal pereżempju l-espożizzjoni għan-nanomaterjali fuq il-post tax-xogħol.

L-Istrateġija attwali tal-Komunità 2007-2012 staqsiet lill-Osservatorju Ewropew tar-Riskji biex ‘itejjeb it-tbassir tar-riskji assoċjati ma' teknoloġiji ġodda, perikli bijoloġiċi, interfaces bejn il-bniedem u l-magni u l-impatt ta' xejriet demografiċi’. Din tappoġġja l-inizjattiva tal-Osservatorju’għat-tnedija ta' proġett ta' tbassir li jiżviluppa serje ta' xenarji biex jesplora x'jista' jkun l-impatt tal-innovazzjoni teknoloġika dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol sas-sena 2020. Il-proġett sejjer jiffoka fuq 'impjiegi ambjentali' minħabba l-impetu li l-ekonomija ssir aktar ambjentali huwa l-opportunità biex jiġu mbassra riskji ġodda potenzjali f'dawn l-impjiegi li qed jiżviluppaw u biex jiġi żgurat li jiġu implimentati miżuri effikaċi biex dawn jiġu pprevenuti. Ix-xenarji prodotti għandhom jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika biex jevalwaw aħjar x'deċiżjonijiet iridu jikkunsidraw biex ifasslu futur aħjar għall-OHS.

Stħarriġ tal-Intrapriża (ESENER)

 

Mill-firxa ta' riskji fuq il-post tax-xogħol, l-istħarriġ jiffoka partikolarment fuq il-qasam li qed jikber - u relattivament ġdid - tar-riskji psikosoċjali. Dawn ir-riskji, li huma marbutin mal-mod kif inhu iddisinjat, organizzat u ġestit ix-xogħol, kif ukoll mal-kuntest ekonomiku u soċjali tax-xogħol, jirriżultaw f’livell aktar għoli ta’ stress u jistgħu jwasslu għal deterjorament serju tas-saħħa mentali u fiżika.

L-istħarriġ jistaqsi lil dawk li jwieġbu dwar il-miżuri meħudin fuq il-post tax-xogħol, l-ixprunaturi ewlenin għat-teħid ta' azzjoni u l-aktar ostakli sinifikanti. Il-mistoqsijiet ikopru l-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà b'mod ġenerali, il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema.

B'intervisti separati diretti lejn il-maniġers u lejn ir-rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà, ESENER jinvolvi qrib is-36,000 intervista permezz tat-telefown, u jkopri stabbilimenti mis-settur privatu mis-settur pubbliku b'għaxar impjegati jew aktar fis-27 Stat Membru tal-UE, kif ukoll fil-Kroazja, fit-Turkija, fin-Norveġja u fl-Iżvizzera.

Daqqa t'għajn lejn il-proġett ESENER

‘L-OHS f'figuri’: identifikazzjoni u analiżi tax-xejriet

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dwar il-gruppi ta' ħaddiema speċifiċi, espożizzjonijiet, riżultati dwar is-saħħa, u setturi industrijali, ibbażati fuq il-ġbir, l-analiżi u l-konsolidament ta' dejta evidenti eżistenti minn sorsi nazzjonali u internazzjonali (sistema ta' monitoraġġ - disponibbli bl-Ingliż biss) bħal pereżempju:

 • L-istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol,
 • Stħarriġ dwar il-ħaddiema,
 • Reġistri tal-inċidenti,
 • Reġistri tal-mard fuq il-post tax-xogħol,
 • Reġistri tal-imwiet,
 • Reġistri tal-espożizzjoni.

Is-sorsi huma dokumenti ta' sfond kemm statistiċi kif ukoll analitiċi. Is- sorsi statistiċi huma kombinazzjoni ta' reġistri amministrattivi u statistika (reġistri ta' mard fuq il-post tax-xogħol, reġistri tal-espożizzjoni), stħarriġ, sistemi ta' rappurtaġġ volontarju u rapporti ta' spezzjoni. Il-kombinazzjoni ta' sorsi differenti ma' dejta mhux komparabbli, eżempji minn Stat Membru wieħed biss, studji ta' darba u studji minn dejta uffiċjali nazzjonali minn barra, jgħin biex jimtela l-vojt fl-għarfien.

L-intenzjoni hija li tiġi pprovduta bażi ta' evidenza, bi stampa komprensiva kemm jista' jkun tal-kwistjonijiet ta' OHS potenzjali, ir-riskji u l-effetti fuq is-saħħafuq it-temi magħżula u li jiġu pprovduti rakkomandazzjonijiet għar-riċerka, il-politika u l-prattika.
Dawn ir-rapporti jirriflettu l-objettiv prinċipali tal-Osservatorju Ewropew tar-Riskji: l-identifikazzjoni aktar kmieni tax-xejriet u r-riskji emerġenti fuq il-post tax-xogħol biex tgħin biex jiġu immirati riżorsi u biex ikunu jistgħu jsiru interventi aktar fil-ħin u effettivi.

Is-serje 'L-OSH f'figuri' hija wkoll kumplimentari għall-għażla wiesgħa ta' eżempji ta' prattika tajba miġbura mill-Aġenzija minn mindu nħolqot. Fejn ikun hemm informazzjoni dwar prattika tajba, ser issib links għal din l-informazzjoni.
Għal xi temi, informazzjoni aktar dettaljata hija disponibbli mingħand l-Istati Membri. F'dan il-każ, hemm ipprovduti rapporti nazzjonali separati.

It-trawwim tal-koordinazzjoni tar-riċerka fl-OHS fl-UE

riċerka

L-Osservatorju Ewropew tar-Riskji għandu l-għan li jrawwem koordinazzjoni akbar tar-riċerka dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OHS) madwar l-UE. Ħafna organizzazzjonijiet jagħmlu, jew jiffinanzjaw, riċerka fl-OHS fl-Istati Membri kollha, iżda ­–kif iseħħ f'oqsma oħrajn– ħafna drabi r-riċerka hija frammentata, li jfisser li jista' jkun li r-riżorsi skarsi ma jkunux utilizzati bl-aħjar mod.

Ix-xogħol tal-Osservatorju’fir-rigward tal-koordinazzjoni tar-riċerka beda meta l-Istrateġija tal-Komunità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2002-2006 talbet lill-Aġenzija biex tagħmilha ta' 'xprun fi kwistjonijiet li jirrigwardaw il-ħolqien ta' għarfien u t-tbassir tar-riskji' u enfasizzat l-importanza tal-koordinazzjoni u r-relevanza prattika tar-riċerka fl-OHS, b'mod partikolari fuq riskji ġodda u emerġenti: 'It-tbassir ta' riskji ġodda u emerġenti, kemm jekk huma marbutin mal-innovazzjoni teknika jew ikkawżati minn bidla soċjali, huwa vitali jekk ir-riskji jridu jinġiebu taħt kontroll (…). Din teħtieġ li r-riċerkaturi jadottaw approċċ konsistenti; l-organizzazzjonijiet tar-riċerka għandhom jikkoordinaw il-programmi rispettivi tagħhom, jimmirawhom biex jindirizzaw problemi prattiċi li jqumu fuq il-post tax-xogħol, u jagħmlu preparamenti għas-sejbiet tar-riċerka biex jiġu ttrasferiti lid-ditti u b'mod speċjali lill-SMEs.'

Bħala l-ewwel pass, u fuq talba tal-Kummissjoni’, l-Aġenzija ħejjiet rapport dwar il-prijoritajiet ta' riċerka fl-OHS fl-UE. Ir-rapport tħejja b'mod intern u ġie iċċirkolat għal konsultazzjoni lin-netwerk ta' punti fokali tal-Aġenzija’, lin-netwerks ta' esperti tal-UE, u lill-organizzazzjonijiet internazzjonali tal-OHS. F'Diċembru 2005, l-Osservatorju ospita seminar biex jikkonsolida l-konklużjonijiet ’tar-rapport u jlaqqa' flimkien lill-istituti ewlenin tar-riċerka fl-OHS minn madwar l-UE. Dan kien l-ewwel minn serje ta' seminars organizzati mill-Osservatorju f'diversi Stati Membri biex ifittex modi kif iżidu l-kooperazzjoni tagħhom fil-livell ta' programmi ta' riċerka.

Ir-rapport serva wkoll bħala kontribut għat-tieni strateġija tal-Komunità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (2007-2012), u kiseb impatt sinifikanti f'termini ta' issetjar ta' oqsma ta' prijorità, kif jidher fit-taqsimiet li jitrattaw riskji ġodda u emerġenti, sal-punt li l-Istrateġija talbet speċifikament lill-Aġenzija biex 'tinkoraġġixxi lill-istituti nazzjonali tar-riċerka dwar is-saħħa u s-sigurtà biex jistabbilixxu prijoritajiet konġunti, jiskambjaw riżultati u jinkludu r-rekwiżiti ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol fil-programmi ta' riċerka'.

Matul l-2005, l-Osservatorju kellu wkoll rwol importanti fl-iżvilupp ta' proposta għal konsorzju ta' istituzzjonijiet ta' riċerka ewlenin li jippromwovi l-koperazzjoni fir-riċerka dwar riskji ġodda u emerġenti. Il-konsorzju l-ġdid tal-OHS ERA, immexxi mill-Istitut Finlandiż għas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, kellu suċċess fil-kisba ta' fondi mis-Sitt Programm ta' Riċerka ta' Qafas, u matul l-erba' snin tal-proġett (2006-2010) l-Aġenzija kellha rwol sinifikanti biex tikseb l-objettivi ambizzjużi tagħha.

Tul il-ftit snin li ġejjin, l-Aġenzija sejra tkompli trawwem koordinazzjoni fir-riċerka fl-OHS, kemm billi tfittex kunsens dwar temi ta' prijorità komuni fost il-partijiet ewlenin –inkluż reviżjoni tar-rapport tal-2005 dwar il-prijoritajiet fir-riċerka tal-OSH fl-UE– u permezz ta' kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u netwerks u organizzazzjonijiet internazzjonali ewlenin bħal pereżempju PEROSH, ILO, WHO jew NIOSH.

Filed under: