Karrieri

Fl-EU-OSHA, il-persunal tagħna jgawdi minn ambjent tax-xogħol stimulanti u multinazzjonali. L-uffiċċji tagħna jinstabu fil-belt kulturalment vibranti ta’ Bilbao.

Hemm diversi tipi ta’ profili fl-EU-OSHA, iżda l-impjegati kollha tagħna - minn maniġers tal-proġetti għal uffiċjali u amministraturi tal-komunikazzjonijiet - għandhom il-ħiliet, il-passjoni u l-entużjażmu li neħtieġu biex jgħinuna nagħmlu l-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa aktar siguri, aktar b’saħħithom u aktar produttivi.

Sir af aktar dwar karriera mal-Unjoni Ewropea fuq il-websajt tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO).

 

Who we employ

Il-karrieri fl-EU-OSHA huma miftuħin għaċ-ċittadini tas-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja (partijiet għall-ftehim taż-ŻEE) .

L-EU-OSHA hija impjegatur ta’ opportunitajiet ugwali. Aħna nilqgħu b’sodisfazzjoni l-applikazzjonijiet, lill-impjegaturi u lit-trainees mingħajr distinzjoni abbażi ta’ sess, kulur, oriġini razzjali, etnika jew soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, sħubija f’minoranza nazzjonali, proprejtà, twelid, diżabbiltà, nazzjonalità, età, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru.

Reserve lists

Il-listi ta’ riżerva huma magħmula minn kandidati li kellhom suċċess fil-proċedura ta’ għażla għal karigi speċifiċi (ara “Postijiet tax-Xogħol Vakanti - Mimlija”).

Il-listi ta’ riżerva jibqgħu validi għal ċertu perjodu u jistgħu jiġu estiżi. Il-kandidati f’lista/listi ta’ riżerva validi jistgħu jiġu offruti impjieg f’konformità mal-ħtiġijiet tal-Aġenzija.

Għal xi karigi, l-EU-OSHA tista’ tuża l-bażi tad-data tal-EPSO .

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Nilqgħu applikazzjonijiet b’rispons għal reklami speċifiċi ta’ impjieg jew traineeship iżda ma naċċettawx applikazzjonijiet spontanji.

Għaldaqstant aħna la nikkonfermaw li nkunu rċevejna korrispondenza u lanqas inwieġbu għal applikazzjonijiet spontanji jew talbiet għal traineeship.

Data Protection and Legal Remedies

1. PROTEZZJONI TAD-DATA

L-EU-OSHA tirrispetta l-privatezza tal-kandidati tagħha u tipproċessa d-data personali tagħhom kif meħtieġ mir-Regolament (UE) Nru 2018/1725. Dan japplika b’mod partikolari għall-kunfidenzjalità u għas-sigurtà ta’ din id-data. L-informazzjoni personali li l-EU-OSHA titlob mill-kandidati fil-kuntest ta’ proċedura tal-għażla se tiġi pproċessata f’konformità mad-dikjarazzjoni tal-protezzjoni tad-data dwar il-Proċeduri ta’ Għażla u ta’ Reklutaġġ.

L-applikanti għandhom jingħataw aċċess għad-data personali kollha tagħhom ipproċessata fi proċedura tal-għażla. B’mod partikolari, is-suġġetti tad-data għandhom jingħataw aċċess għar-riżultati tal-evalwazzjoni tagħhom mill-istadji kollha tal-proċedura tal-għażla (preselezzjoni, intervista u testijiet bil-miktub), sakemm ma tkunx tista’ tiġi applikata l-eċċezzjoni kif speċifikata ulterjorment fl-Artikolu 6 tal-Anness III għar-Regolamenti tal-Persunal.

Din l-eċċezzjoni tista’ timplika li l-aċċess ma għandux jingħata, la għad-data komparattiva li tikkonċerna applikanti oħrajn (riżultati komparattivi) u lanqas għall-opinjonijiet individwali tal-membri tal-Kumitat tal-Għażla.

2. RIMEDJI ĠURIDIĊI

Kandidati li ma ġewx ammessi għall-proċedura tal-għażla

Talba għal rieżami

Kandidat li jħoss li jkun sar żball relatat man-nuqqas ta’ ammissjoni tiegħu għal proċedura tal-għażla speċifika (jiġifieri l-kandidat ma jissodisfax il-kriterji ta’ eliġibbiltà ddikjarati fl-avviż ta’ post battal), jista’ jitlob li l-applikazzjoni tiegħu tiġi kkunsidrata mill-ġdid billi jibgħat, fi żmien 5 ijiem kalendarji (li jibdew xahar wara d-data tal-għeluq għall-applikazzjoni), talba għal rieżami, billi jikkwota n-numru tal-proċedura tal-għażla kkonċernata, indirizzata lill-President tal-Kumitat tal-Għażla preferibbilment bil-posta elettronika: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Il-Kumitat tal-Għażla jerġa’ jikkunsidra l-applikazzjoni u jinnotifika lill-kandidat bid-deċiżjoni tiegħu fi żmien 10 ijiem xogħol minn meta jirċievi t-talba.

Ilmenti

Jekk il-Kumitat tal-Għażla jikkonferma d-deċiżjoni inizjali li ma jaċċettax il-kandidat għall-proċedura tal-għażla, il-kandidat jista’ jressaq ilment skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, indirizzat lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, preferibbilment bil-posta elettronika: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

L-ilment għandu jitressaq fi żmien 3 xhur mill-wasla tan-notifika tad-deċiżjoni lill-kandidat. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinnotifika lill-kandidat bid-deċiżjoni motivata tiegħu/tagħha fi żmien 4 xhur mid-data li fiha jkun tressaq l-ilment. Jekk, fl-aħħar ta’ dak il-perjodu ma tkun ġiet riċevuta l-ebda tweġiba għall-ilment, dan għandu jitqies li jikkostitwixxi deċiżjoni implikata ta’ ċaħda, li kontriha jista’ jitressaq appell skont l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Jekk l-ilment jiġi rifjutat, skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea, kandidat jista’ jiftaħ kawża quddiem:

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 il-Lussemburgu

Huwa possibbli wkoll li jitressaq ilment quddiem l-Ombudsman Ewropew skont l-Artikolu 228 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE u f’konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (ĠU L 113, 04.05.1994).

Ilment bħal dan għandu jiġi indirizzat lil:

Ombudsman Ewropew
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F- 67001 Strasbourg Cedex

Jekk jogħġbok innota li l-ilmenti mressqa quddiem l-Ombudsman Ewropew m’għandhom l-ebda effett ta’ sospensjoni fuq il-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikoli 90 (2) u 91 tar-Regolamenti tal-Persunal. Jekk jogħġbok innota wkoll li, qabel ma jippreżentaw ilment quddiem l-Ombudsman, il-kandidati jridu jkunu ssottomettew ilment lill-EU-OSHA skont l-Artikolu 90(2) u rċevew tweġiba negattiva.

Il-kandidati ammessi għall-proċedura tal-għażla iżda esklużi f’xi stadju aktar tard

Il-kandidati li jkunu ġew ammessi għall-proċedura tal-għażla, iżda li jkunu ġew esklużi fi stadju aktar tard, eż. kandidati mhux mistiedna għal intervisti/testijiet, kandidati li ma jkunux għaddew fl-istadju tat-test/tal-intervista, u fl-aħħar mill-aħħar, kandidati mhux inklużi fil-lista ta’ riżerva, ma jistgħux jitolbu rieżami tad-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Għażla li teskludihom mill-proċedura tal-għażla, iżda jistgħu jagħmlu użu mill-proċeduri previsti fl-Artikolu 90(2) u 91 tar-Regolamenti tal-Persunal. Il-kandidati jistgħu wkoll iressqu lment quddiem l-Ombudsman Ewropew kif spjegat hawn fuq.

Jekk l-ilment jiġi rifjutat, skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea, kandidat jista’ jiftaħ kawża quddiem:

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 il-Lussemburgu

Enquiries

Għal kwalunkwe mistoqsija, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-Riżorsi Umani għar-reklutaġġ fuq osha.europa.eu