Il-Presidenza Ġermaniża tal-UE

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE tigi kondiviza bejn il-gvernijiet nazzjonali tat-28 Stat Membru, u tigi ttrasferita minn Stat Membru ghal iehor kull sitt xhur, fl-1 ta' Jannar u fl-1 ta' Lulju ta' kull sena. L-ufficcju tal-Presidenza jinvolvi responsabbiltà sinifikanti: l-Istat Membru ospitanti jippresjedi l-laqghat tal-Kunsill tal-UE, wiehed mill-korpi ewlenin ta' tehid ta' decizjonijiet tal-UE, matul il-mandat tieghu. Barra minn hekk, il-Presidenza hija responsabbli biex tizgura li l-Istati Membri jahdmu f'armonija, jinnegozjaw kompromessi meta jkun hemm bzonn, u jagixxu dejjem fl-interess tal-UE kollha kemm hi.

Il-programm ta' hidma tal-Presidenza jigi kondiviz bejn tliet Stati Membri (it-"trio tal-Presidenza") fuq perjodu ta' 18-il xahar. Il-Presidenza tistabbilixxi miri ddettaljati li hija trid tilhaq matul il-perjodu tal-mandat taghha u, mal-membri l-ohrajn tat-trio tal-Presidenza, objettivi iktar fit-tul li b'mod realistiku ma jkunux jistghu jintlahqu f'sitt xhur biss.

Fl-1 ta’ Lulju 2020, il-Ġermanja tibda l-Presidenza tal-Kunsill tal-UE. Il-Ġermanja hija l-ewwel pajjiż minn trio ġdid ta' pajjiżi li se jieħu l-Presidenza fl-2021, filwaqt li se tikkoopera mill-qrib mal-Portugall u mas-Slovenja.

Il-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza Ġermaniża jinkludu, ovvjament, l-għajnuna lill-Ewropa biex tiġġieled il-pandemija tal-coronavirus u biex tirkupra ekonomikament mill-konsegwenzi tagħha. Madankollu, it-tibdil fil-klima u t-trasformazzjoni diġitali jibqgħu importanti fuq l-aġenda.

Kwistjonijiet oħrajn jinkludu:

  • politiki dwar l-industrija u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;
  • żieda fil-protezzjoni għall-ħaddiema bi dħul baxx u għall-ħaddiema staġjonali;
  • il-promozzjoni ta’ bidliet soċjalment ġusti fl-ekonomija, fis-soċjetà u fis-suq tax-xogħol tal-Ewropa;
  • u tmexxija rigward il-Pjan Direzzjonali dwar il-Karċinoġeni, skema ta’ azzjoni għas-sensibilizzazzjoni u tiskambja l-aħjar prattiki biex tevita jew tnaqqas sustanzi karċinoġeniċi fuq il-post tax-xogħol.

Minbarra li tikkoopera mas-sħab tagħha fit-trio, il-Presidenza tal-Ġermanja taħdem mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea. Il-prijoritajiet tal-Kummissjoni huma stipulati fil-programm ta’ ħidma aġġustat tagħha għall-2020 u fil-pjan ta' rkupru tagħha għall-coronavirus.

Żur is-sit web tal-Presidenza Ġermaniża tal-UE

Ara l-filmat “X’inhi l-presidenza tal-Kunsill u kif taħdem?”