Il-Presidenza Kroata tal-UE

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE tigi kondiviza bejn il-gvernijiet nazzjonali tat-28 Stat Membru, u tigi ttrasferita minn Stat Membru ghal iehor kull sitt xhur, fl-1 ta' Jannar u fl-1 ta' Lulju ta' kull sena. L-ufficcju tal-Presidenza jinvolvi responsabbiltà sinifikanti: l-Istat Membru ospitanti jippresjedi l-laqghat tal-Kunsill tal-UE, wiehed mill-korpi ewlenin ta' tehid ta' decizjonijiet tal-UE, matul il-mandat tieghu. Barra minn hekk, il-Presidenza hija responsabbli biex tizgura li l-Istati Membri jahdmu f'armonija, jinnegozjaw kompromessi meta jkun hemm bzonn, u jagixxu dejjem fl-interess tal-UE kollha kemm hi.

Il-programm ta' hidma tal-Presidenza jigi kondiviz bejn tliet Stati Membri (it-"trio tal-Presidenza") fuq perjodu ta' 18-il xahar. Il-Presidenza tistabbilixxi miri ddettaljati li hija trid tilhaq matul il-perjodu tal-mandat taghha u, mal-membri l-ohrajn tat-trio tal-Presidenza, objettivi iktar fit-tul li b'mod realistiku ma jkunux jistghu jintlahqu f'sitt xhur biss.

Fl-1 ta’ Jannar 2020, il-Kroazja tibda l-Presidenza tal-Kunsill tal-UE. B'segwitu tar-Rumanija u l-Finlandja, din ghandha l-ghan li tilhaq l-ghanijiet stipulati fil-programm kongunt tat-triju.

Taht l-islogan “A strong Europe in a world of challenges” (“Ewropa b’sahhitha f’dinja mimlija sfidi”), il-prijoritajiet ghall-presidenza tal-Kroazja ta’ sitt xhur huma Ewropa li tikber, Ewropa li tghaqqad, Ewropa li tipprotegi u Ewropa influwenti.

Il-Presidenza Kroata tallinja ruhha mal-agenda strategika l-gdida ghall-2019-2024 tal-Kunsill Ewropew u l-linji gwida politici ghall-Kummissjoni Ewropea l-gdida.

Il-Presidenza tiffoka fuq it-tishih tal-agenda tad-digitalizzazzjoni u l-appogg tal-kompetittività tal-industrija Ewropea u tal-intraprizi zghar u ta' daqs medju. Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irgiel, flimkien mal-ghoti tas-setgha lin-nisa fis-socjetà u fis-suq tax-xoghol u l-holqien ta’ opportunitajiet ahjar ghaz-zghazagh huma ghanijiet ulterjuri li ghandhom jintlahqu.

Il-Presidenza Kroata ddikjarat l-impenn taghha ghat-tishih tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Socjali. Il-Pilastru jistabbilixxi li ghandu jigi zgurat li c-cittadini kollha tal-UE jkollhom access ghal firxa wiesgha ta’ drittijiet, inkluzi kura tas-sahha, kundizzjonijiet tax-xoghol u paga gusti, taghlim tul il-hajja u bilanc tajjeb bejn ix-xoghol u l-hajja privata.

Zur is-sit web tal-Presidenza Kroata tal-UE

Ara l-filmat “X’inhi l-presidenza tal-Kunsill u kif tahdem?”