Semināru ziņojumi

Darbseminārs par arodslimību slogu

Pasākums notika vienu pilnu dienu, un tā mērķis bija stimulēt diskusijas ar nolūku formulēt EU-OSHA turpmāko darbu ar arodslimībām, lai varētu izveidot daudzgadu programmu un plašo saistīto DDVA pārskatu, kuru plānots veikt 2015., 2016. un 2017. gadā. Darbseminārā piedalījās eksperti, kurus bija iecēlis valstu kontaktpunktu tīkls, kā arī PVO pārstāvji, pētnieki, Eiropas sociālie partneri, delegāti no Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejas darba grupām un Zinātniskās komitejas jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā (SCOEL), Vecāko darba inspektoru komitejas (SLIC) un Eiropas Komisijas. Aģentūra savās aktivitātēs ar arodslimībām saistītajā darbā tiecas sniegt pamatojumu pierādījumiem profilakses nolūkā un labāku pārskatu informācijai par arodslimību sloga apjomu.

Event Details

Sākuma datums: 
10/10/2014 - 09:00
Beigu datums: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23