You are here

Publikācijas
29/06/2017

Ceļā uz vecumam draudzīgu darbu Eiropā: ES aģentūru dzīves cikla perspektīva attiecībā uz darbu un darbaspēka novecošanu

Ceļā uz vecumam draudzīgu darbu Eiropā: ES aģentūru dzīves cikla perspektīva attiecībā uz darbu un darbaspēka novecošanu

Šajā ziņojumā uzsvērtas dažādas problēmas, kas saistītas ar darbaspēka novecošanu, un piedāvāti inovatīvi risinājumi. Darbu saistībā ar ziņojuma sagatavošanu koordinēja EU-OSHA sadarbībā ar Cedefop, EIGE un Eurofound. Šajā ziņojumā katra ES aģentūra pievēršas atšķirīgam demogrāfisko pārmaiņu aspektam un tā izraisītajām sekām, kas ietekmē nodarbinātību, darba apstākļus un darbinieku veselību un izglītību.

Ziņojumā aplūkoti darba apstākļi, sniegti politikas piemēri novecojoša darbaspēka drošības un veselības veicināšanai, dota uz dzimumu balstīta perspektīva un pētīts jautājums par profesionālās izglītības un mūžizglītības iespēju atbalstīt aktīvu darbaspēka novecošanu darbavietā.

 

Downloadin:EN