DDVA stratēģijas

Nacionālo stratēģiju konsolidācija un koordinācija ir pirmais no septiņiem stratēģiskajiem pamatmērķiem, kas ietverti ES Stratēģiskajā satvarā par veselību un drošību darbā 2014.-2020. g. Šajā kontekstā Eiropas Komisija aicina dalībvalstis pārskatīt to nacionālās stratēģijas ciešā sadarbībā ar attiecīgajām iesaistītajām pusēm, tai skaitā sociāliem partneriem.

Palīdzot valstu stratēģiju kontaktpunktiem, kas izveidoti saskaņā ar stratēģisko satvaru, EU-OSHA ir apkopojusi informāciju un sagatavojusi ziņojumu par valstu stratēģijām. Ziņojumā pašlaik ir ietvertas 25 dalībvalstu darba aizsardzības stratēģijas, un šīs valstis ir: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija. Šajā ziņojumā pastāvīgi tiks iekļautas dalībvalstu jaunas darba aizsardzības stratēģijas.