Darbinieku darba drošība un veselības aizsardzība lauksaimniecībā, lopkopībā,dārzkopībā un mežsaimniecībā
17/08/2017 Veids: Eiropas rokasgrāmatas 176 lapas

Darbinieku darba drošība un veselības aizsardzība lauksaimniecībā, lopkopībā,dārzkopībā un mežsaimniecībā

Keywords:Workers, Veselības veicināšana darbavietā

Ar šo saistības neuzliekošo rokasgrāmatu sniedz informāciju un labas prakses piemērus saistībā ar veselības un drošības direktīvu īstenošanu kopā ar citiem nepieciešamajiem elementiem, tādiem kā skaidrojumiem un praktiskiem piemēriem par apdraudējumiem un riskiem visos lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības darba posmos. Šī rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu visām ieinteresētajām pusēm, jo īpaši lauksaimniekiem, uzraudzītājiem (īpaši MVU), darba devējiem, darbiniekiem un to pārstāvjiem, kā arī citām pusēm, īstenot direktīvas un pareizi novērst darba izraisītus riskus. Šajā rokasgrāmatā arī ir ietverts dažādo ES direktīvu kopsavilkums, atsauces un informācijas sniedzēju bibliogrāfija, glosārijs, galveno jautājumu saraksts un saraksts pēc tematiem, praktisku piemēru tabula un vispārīga tabula par ieinteresēto pušu pienākumiem. Šī rokasgrāmata satur dažādus labas prakses piemērus, kas ir vai nu atlasīti no ES dalībvalstīs esošajām rokasgrāmatām, vai īpaši izstrādāti šai rokasgrāmatai. Šī publikācija ir pieejama drukātā formātā visās valodās.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu