Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.-2019. gads
17/09/2019 Veids: Problēmsituāciju analīze 40 lapas

Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.-2019. gads

Keywords:Campaign 2020-2022, Kampaņa 2018-2019

Šajā informatīvajā bukletā aprakstīti apbalvotie un atzinīgi novērtētie labas prakses piemēri par inovatīvām pieejām, kuras īsteno Eiropas organizācijas ar mērķi novērst vai samazināt bīstamu vielu iedarbību uz darba ņēmējiem. Šie piemēri ir kas vairāk par tiesību aktu izpildi, tie skaidri apliecina ieguvumus, kurus nodrošina proaktīva pieeja darba aizsardzībai un preventīvas kultūras ieviešana, iesaistot darba ņēmējus, vadību un ekspertus.

Visos piemēros ir ievērota preventīvo pasākumu hierarhija un īstenots STOP princips, kurā prioritāra nozīme attiecībā pret individuālajiem aizsardzības pasākumiem tiek piešķirta likvidēšanai, aizstāšanai un kolektīviem pasākumiem. Tie ir ilgtspējīgi laika gaitā, un tos var nodot citiem uzņēmumiem, nozaru pārstāvjiem vai dalībvalstīm, pievienojot vērtību esošajai praksei un vienlaikus ņemot vērā vairuma Eiropas uzņēmumu, t. i., mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), vajadzības.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu