Iepriekšējās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas tiek rīkotas kopš 2000. gada, senāk ar nosaukumu "Eiropas Nedēļas drošībai un veselībai darbā”.

2007. gadā katras kampaņas ilgums palielinājās no viena līdz diviem gadiem, atsaucoties uz arvien pieaugošo vajadzību palielināt informētību par drošības un veselības jautājumiem dažādos līmeņos, ilgākā laikposmā nodrošinot pieejamus datus, informāciju un rīkus.

Šīs kampaņas pakāpeniski ir kļuvušas arvien veiksmīgākas, pateicoties:

  • plašākam un stiprākam kampaņai uzticīgu ieinteresēto pušu un kampaņas un plašsaziņas līdzekļu partneru tīklam;
  • tam, ka vairāk sagatavo un izplata vai dara pieejamus tiešsaistē kampaņas materiālus;
  • plašākam atspoguļojuma plašsaziņas līdzekļos, sasniedzot dažādāku un starptautisku auditoriju;
  • vairāk resursu un jaunu iniciatīvu izstrādei.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu panākumi, to spēja iekļauties dažāda līmeņa organizācijās un pozitīvais kaskādes efekts no politikas veidotājiem līdz padotajiem lielākoties ir izdevies, pateicoties plašā partneru tīkla, kas aptver virknes nozaru visus profesionālos profilus, ieguldījumam un pūlēm. Šim tīklam ir centrālā loma, garantējot drošību un veselību darbavietās dažādās jomās visā Eiropā.

Lasiet vairāk par iepriekšējām kampaņām

2016.-2017. g.: Veselīgs darbs jebkurā vecumā

Kampaņā “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” tika uzsvērts ilgtspējīga darba nozīmīgums, proti, droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi no darbinieka darba mūža sākuma līdz tā beigām. Eiropas darbaspēkam novecojoties un pensionēšanās vecumam paaugstinoties, paliek arvien svarīgāk, ka darba apstākļi ir droši, veselībai nekaitīgi un līdztiesīgi. Šādā veidā cilvēki spēs strādāt ilgāk un saglabāt labu veselību līdz pensijas vecumam. Kampaņā tiek izvērsti DDVA pārvaldības veidi darbaspēka novecošanas kontekstā, kā arī cilvēki tiek aicināti dalīties informācijā un labas prakses pieredzē. Demogrāfiskās pārmaiņas ietekmē lielāko daļu darbavietu Eiropā. Taču, ieviešot pasākumus ilgtspējīga darba nodrošināšanai, uzņēmumi un organizācijas var samazināt negatīvu ietekmi un palielināt ražīgumu, padarot darbu drošāku un veselīgāku ikvienam.
Jūs varat apmeklēt arhivēto tīmekļa vietni šeit.

2014. un 2015. gads: Veselīgas darba vietas uzvar stresu

healthy workplaces campaign 2014

Stress ir otra biežākā ar darbu saistītā veselības problēma Eiropā, un domājams, ka vairāk nekā puse (50–60 %) no visiem darba dienu kavējumiem rodas stresa un psihosociālo risku rezultātā. Nelabvēlīgai psihosociālajai darba videi ir ievērojama negatīva ietekme uz darbinieku veselību.

Psihosociālie riski ir raksturīgi visām darbavietām, bet pat ar ierobežotiem resursiem šos riskus var veiksmīgi novērtēt un pārvaldīt. Šajā kampaņā darbiniekiem un darba ņēmējiem tiek sniegts atbalsts un padoms ar darbu saistītā stresa un psihosociālo risku pārvaldībai un veicināta praktisku, ērti lietojamu rīku izmantošana, lai to būtu vieglāk paveikt.

2012. un 2013. gads: Novērsīsim darba vides riskus kopā

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa, 2012. gads

Aģentūras 2012. un 2013. gada kampaņa ir vērsta uz risku novēršanu. Vienkārši runājot, novēršana ir ar darbu saistīto risku pārvaldība, kuras galvenais mērķis ir samazināt ar darbu saistīto nelaimes gadījumu un arodslimību skaitu.

Galīgā atbildība par risku pārvaldību jāuzņemas darba devējiem un augstākajai vadībai, bet bez aktīvas darbinieku līdzdalības viņu centieni ir lemti neveiksmei.

Tāpēc šajā kampaņā īpašs uzsvars tiek likts uz to, cik svarīgi ir, lai augstākā vadība uzņemtos vadību un lai īpašnieki darbotos ar darbinieku aktīvu līdzdalību.

2010 - 2011: Drošības uzturēšana darbā


Drošības uzturēšana ir ļoti izplatīta aktivitāte — tā ietekmē ikvienu darbavietu ikvienā rūpniecības nozarē un skar ikvienu un ikvienā līmenī (ne tikai darbiniekus, kuru darba aprakstā minēta "uzturēšana").

Šajā kampaņā īpašs uzsvars tika likts uz to, cik svarīgi ir drošības uzturēšanu darbā izvirzīt par labas veselības aizsardzības un darba drošības prakses pamatprincipu.

Lai gan katrai rūpniecības nozarei ir sava specifika (piem., atkarībā no izmantoto iekārtu konkrētā veida), kampaņas gaitā tika noteikti vienoti principi pienācīgai drošības uzturēšanai visās dažādajās Eiropas darbavietās.

Kampaņas mērķi

  • veidot izpratni par darbinieku drošības uzturēšanas un veselības aizsardzības svarīgumu, par riskiem, kas saistīti ar tehnisko apkopi, un par vajadzību veikt drošu tehnisko apkopi;
  • veidot izpratni par darba devēju juridiskajiem un citiem pienākumiem veikt drošu tehnisko apkopi un par saimniecisko labumu, kas rodas no šādas rīcības;
  • veicināt vienkāršu, strukturētu pieeju DDV pārvaldībai tehniskajā apkopē, kas pamatota uz atbilstošu riska novērtējumu (“pieci pamatnoteikumi”).

Galīgais mērķis, protams, ir tagad un turpmāk palīdzēt samazināt to personu skaitu, kuras tiek ievainotas vai saslimst nepienācīgas tehniskās apkopes vai tās trūkuma dēļ.

Vairāk informācijas:

2008 - 2009: Risku novērtēšana


Risku novērtēšana ir pamatā veselības aizsardzības un darba drošības pārvaldībai darbavietā.

Šīs kampaņas vispārējais mērķis bija veicināt integrētu pārvaldības pieeju risku novērtēšanā, palīdzot organizācijām risku novērtēšanu veikt sistemātiski, kā arī attiecīgi rīkoties atkarībā no novērtējuma rezultātiem.

Tās mērķis bija arī vairot izpratni par to, ka darba devējiem ir juridisks pienākums veikt risku novērtēšanu, kā arī padarīt risku novērtēšanas procesu saprotamāku; ne vienmēr risku novērtēšana ir sarežģīts, birokrātisks process vai uzdevums, ko var izpildīt tikai speciālisti. Kampaņā visi interesenti tika iepazīstināti ar vienkāršu, pakāpenisku pieeju, kurā notiek apspriešanās ar darbiniekiem un viņu iesaistīšana.

Šīs kampaņas reālais rezultāts ir Tiešsaistes interaktīvais riska novērtējuma rīks (OiRA) , ko var uzskatīt par 21. gadsimta risinājumu problēmām, kuras rodas saistībā ar darba drošības un veselības aizsardzības veicināšanu mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos. OiRA projekts var palīdzēt vairākiem tūkstošiem mazu uzņēmumu visā ES veikt risku novērtējumus vienkāršā un rentablā veidā.

Vairāk informācijas:

2007 - 2008: Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas iniciatīva


Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas iniciatīvas mērķis bija mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) darba devējiem un darbiniekiem nodrošināt vienkāršu piekļuvi informācijai par to, kā padarīt viņu darbavietas drošākas, veselībai nekaitīgākas un produktīvākas.

Iniciatīva norisinājās 12 Eiropas dalībvalstīs — Kiprā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijas Republikā, Slovēnijā, Bulgārijā un Rumānijā, kā arī Turcijā un Horvātijā.

Kampaņa uzrunāja MVU ar šādu devīzi: "Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam".

Vairāk informācijas: OSHwiki

2007: Stop — pārslodze! (Balsta un kustību aparāta slimības)


Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS), kas skar ķermeņa muskuļus, locītavas, cīpslas, saites un nervus, ir visbiežākais darbā neierašanās cēlonis praktiski visās ES dalībvalstīs.

Šīs kampaņas mērķis bija veicināt integrētu pārvaldības pieeju šīs problēmas risināšanā, uzsverot ideju, ka darba devējiem, darbiniekiem un valdībai jāstrādā visiem kopā, lai novērstu BKAS.

Kampaņā īpašs uzsvars tika likts uz koncepciju par "slodzes pārvaldību" — ar "slodzi" saprotot ne tikai pārnēsājamās kravas, bet visu "sasprindzinājumu", kam ķermeni pakļauj apkārtējās vides faktori un temps, kādā tiek veikts konkrētais uzdevums.

Kampaņā tika arī uzsvērts, ka svarīga nozīme ir pārvaldībai saistībā ar to darbinieku paturēšanu darbā, rehabilitāciju un atgriešanu darbā, kuri cieš vai ir cietuši no BKAS.

Vairāk informācijas: Balsta un kustību aparāta slimības

2006: Drošs sākums — jaunie darbinieki


Šī kampaņa bija veltīta jauniešiem, lai nodrošinātu viņu darba dzīves drošu un veselībai nekaitīgu sākumu.

Jaunieši ir īpaši neaizsargāti darba vidē, kur viņiem bieži vien nav nodrošināta pietiekama darba drošība un veselības aizsardzība.

Tomēr daudzi nelaimes gadījumi un veselības problēmas, kas ietekmē jaunos darbiniekus, ir novēršami, un jaunieši labprāt uzzina informāciju par drošību un veselības aizsardzību darbavietā un rīkojas, lai pasargātu sevi, ja viņi ir informēti par iespējamiem apdraudējumiem.

Šīs kampaņas ietvaros notika pasākumi jauniešu un darba devēju izpratnes vairošanai par riskiem, vēršoties pie viņiem darbavietās, kā arī skolās un koledžās, tādējādi cenšoties uzrunāt jauniešus pēc iespējas agrākā vecumā, lai viņos ieaudzinātu risku novēršanas kultūru.

Vairāk informācijas: Jaunie darbinieki

2005: Ierobežo troksni!


Desmitiem miljoni darbinieku Eiropā vismaz ceturto daļu sava darba laika tiek pakļauti potenciāli bīstamam trokšņa līmenim. Apdraudēti ir ne tikai cilvēki, kas strādā rūpniecībā, piemēram, būvniecības vai ražošanas nozarē.

Troksnis var būt problēmu cēlonis daudzās darba vidēs, sākot no rūpnīcām līdz pat fermām, no telefona komutatoru centriem līdz pat koncertzālēm.

Šajā kampaņā galvenā uzmanība tika pievērsta trokšņa pārvaldībai darbā, un tās sauklis bija "Troksnis darbā — tas Jums var maksāt vairāk nekā dzirdi".

Vairāk informācijas: OSHwiki

2004: Būvē droši!


Būvniecība ir viena no lielākajām rūpniecības nozarēm Eiropā.

Diemžēl tās darba drošības un veselības aizsardzības rādītāji ir vieni no sliktākajiem, un tā ir problēma, kas uzņēmumiem un nodokļu maksātājiem katru gadu izmaksā miljardus euro, nemaz nerunājot par cilvēkiem nodarītajām ciešanām.

Šīs kampaņas mērķis bija palīdzēt visām nozares ieinteresētajām personām radīt drošāku, veselībai nekaitīgāku un produktīvāku darba vidi.

Vairāk informācijas: OSHwiki

2003: Bīstamas vielas — strādā uzmanīgi!


Eiropā miljoniem darbinieku savā darbavietā strādā ar bīstamām vielām, un, ja netiek pārvaldīti ar tām saistītie riski, tas var daudzējādi kaitēt cilvēku veselībai.

Eiropas tiesību akti nosaka, ka pārvaldīt šādus riskus ir darba devēju pienākums, turklāt ir pieejams ļoti daudz norādījumu darba devējiem un darbiniekiem, tomēr, lai pasargātu darbinieku veselību, ir arī attiecīgi jārīkojas.

Šīs kampaņas galvenais mērķis bija vairot izpratni par riskiem un veicināt rīcību, lai mazinātu draudus veselībai, ko rada bīstamu vielu izmantošana.

Vairāk informācijas: Bīstamas vielas

2002: Darbs bez stresa


Stresa dēļ katru gadu zaudējam miljoniem darbadienu.

Ir pārāk daudz cietušo, par kuriem nav oficiālu datu, un pārāk daudz uzņēmumu, kas neapzinās, kādu kaitējumu viņu uzņēmējdarbības rezultātiem rada stress.

Šī kampaņa bija vērsta uz stresa novēršanu un pārvaldību darbavietā.

Vairāk informācijas: Stress

2001: Ja vēlies panākumus, izvairies no nelaimes gadījumiem


Katru gadu Eiropas Savienībā tūkstošiem cilvēku iet bojā nelaimes gadījumos darbavietā un notiek vairāki miljoni nelaimes gadījumu, kuru dēļ darbinieki neierodas darbā ilgāk par trim dienām.

Šī problēma ir īpaši aktuāla mazos un vidējos uzņēmumos.

Šī kampaņa bija vērsta uz to, lai novērstu ar darbu saistītus nelaimes gadījumus.

Vairāk informācijas: Temati

2000: Pagriez muguru balsta un kustību aparāta slimībām!


Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) ir viens no visbiežāk sastopamajiem arodslimību cēloņiem, un tās skar miljoniem darbinieku Eiropā visos nodarbinātības sektoros un izmaksā darba devējiem miljardus euro.

Tomēr šo problēmu lielā mērā varētu novērst vai samazināt, ievērojot spēkā esošos darba drošības un veselības aizsardzības noteikumus un labas prakses norādījumus.

Pirmās EU-OSHA kampaņas bija vērstas uz BKAS risku efektīvu pārvaldību.

Vairāk informācijas: Balsta un kustību aparāta slimības

Vairāk informācijas: Temati

Eiropas SLIC kampaņas

Eiropas kampaņas, ko organizē SLIC (Vecāko darba inspektoru komiteja):