Akcenti

07/07/2020

souce: napofilm.net

Tagad daudzās valodās ir pieejami divi resursu komplekti balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) apkarošanai darbavietā, un tos var izmantot, kombinējot.

BKAS sarunu uzsācēji veicina grupu diskusijas darba vietā vai apmācības laikā. Rīks ietver praktiskus norādījumus, lai veicinātu efektīvu saziņu starp darbiniekiem un viņu vadītājiem par balsta un kustību aparāta slimībām.

01/07/2020

Vācija vadīs prezidentūru — vienu no ES svarīgākajām lēmējinstitūcijām — līdz 2020. gada 31. decembrim. Tā pārņem prezidentūru no Horvātijas un ir pirmā no jaunās 18 mēnešu triju prezidentvalstu komandas kopā ar Portugāli un Slovēniju.

Vācijas prezidentūras mērķis ir apkarot koronavīrusu un novērst pandēmijas ekonomiskās sekas, neatstājot novārtā citas nozīmīgas problēmas, ar ko saskaras ES. Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropas iziešanu no krīzes, esot stiprākai un izturīgākai nekā jebkad iepriekš.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fiziski grūts darbs, piemēram, pacientu aprūpe, ir būtisks balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) riska faktors, kas padara tās par plaši izplatītām bažām veselības aprūpes darbinieku vidū, un bieži ziņotās problēmas ir sāpes mugurā un augšdelmos. Kā mēs varam risināt BKAS problēmu šajā nozarē?

Mūsu diskusiju dokumentā ir sniegts pārskats par BKAS veselības aprūpes darbavietās, pārskatīti riska faktori un apspriesti efektīvi pasākumi, lai novērstu, samazinātu un pārvaldītu BKAS.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pasaules tirdzniecības paplašināšanās pēdējās desmitgadēs ir veicinājusi starpvalstu piegādes attiecību pieaugumu. To bieži papildina tendence dalībvalstīs izmantot ārpakalpojumus piegādes ķēdēs.

Šajā diskusiju dokumentā aplūkotas darba drošības un veselības aizsardzības problēmas un iespējas, ko rada nesenās un turpmākās izmaiņas piegādes ķēdes attiecībās. Autori sniedz labas prakses piemērus un apspriež turpmāko rīcību.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Jaunā ziņojumā ir apkopoti konstatējumi no EU-OSHA daudzgadu projekta, kurā aplūkota ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilakses pētniecība, politika un prakse. Ziņojuma mērķis ir atbalstīt tādu stratēģiju izstrādi, ar kurām novērst šo izplatīto darba aizsardzības problēmu Eiropas darbavietās.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Līdz ar uzlabotu materiālu un elektronisku komponentu izmantošanu ar viediem individuāliem aizsardzības līdzekļiem (IAL) tiek nodrošināts augsts drošības un komforta līmenis darbavietā. Tomēr pastāv šķēršļi, kas jāpārvar, ja tie ir veiksmīgi jāievieš Eiropas darbavietās. Jaunā diskusiju dokumentā tiek pētītas šo jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas un ar tām saistītie riski.

Lai gan organizatoriskie pasākumi un kolektīva aizsardzība vienmēr ir jāuzskata par prioritāti, IAL lietošana kļūst par intelektisku atbalstu.

01/06/2020

© EU-OSHA

DDVA barometrs ir pirmais vizualizācijas rīks ar atjauninātu informāciju par darba drošības un veselības aizsardzības stāvokli un tendencēm Eiropas valstīs.

Rīks sastāv no četrām rādītāju grupām par virkni DDVA tematu, piemēram, par DDVA iestādēm, valstu stratēģijām, darba apstākļiem un statistiku par DDVA. Jūs varat vizualizēt un salīdzināt datus, ģenerēt grafikus un lejupielādēt ziņojumus par konkrētiem tematiem.

DDVA barometrs tiek regulāri papildināts ar jauniem rādītājiem, datiem un iezīmēm.

Pages

Pages