You are here

Akcenti
29/06/2017

Ceļā uz vecumam draudzīgu darbu Eiropā: ES aģentūru dzīves cikla perspektīva attiecībā uz darbu un darba spēka novecošanu

ES iedzīvotāji un darbaspēks noveco. Tam ir sekas uz nodarbinātību, darba apstākļiem, dzīves standartiem un labklājību. Kā mēs varam risināt šīs problēmas? Jaunā EU-OSHA koordinētajā ziņojumā parādīts, kā no četrām aģentūrām gūtā informācija var atbalstīt politikas veidošanu, kas ir gan papildinoša, gan pārāka pār tās sastāvdaļu kopsummu. Ziņojumā ir aprakstītas aģentūru speciālās zināšanas katrā attiecīgajā jomā, kā arī tiek minētas dažādas problēmas, kas attiecas uz darbaspēka novecošanu, un, visbeidzot, apsvērti inovatīvi risinājumi.

  • EU-OSHA sniedz politikas piemērus attiecībā uz integrētām pieejām darba drošībai un veselības aizsardzībai novecojoša darba spēka kontekstā.
  • Eurofound pārbauda visu vecumu strādājošo darba apstākļus, attiecīgus darba ilgtspējas rezultātus, un to, kādā veidā pareizi noteikti politikas virzieni var veicināt ilgāku darba dzīvi.
  • Cedefop pētī, kā var izmantot profesionālo izglītību un apmācību, lai atbalstītu aktīvu novecošanu darbavietā.
  • EIGE nodrošina uz dzimumu balstītu skatījumu saistībā ar darba spēka novecošanas problēmu un apspriež dažādas problēmas, ar ko saskaras vīrieši un sievietes.

Turklāt ziņojumā ir atzīmēta ilgtermiņa demogrāfisko tendenču ietekme uz nodarbinātību un sniegts izklāsts par līdzdalību mūžizglītībā. Pēc tam seko uzaicinājums iesniegt aktīvas darba spēka novecošanas risinājumus, ar kuriem var panākt gados vecāku darbinieku aktīvu iesaistīšanos darbā, prasmju saglabāšanu un nodarbinātību.

Lasiet pilnu kopīgo aģentūru ziņojumu

Uzziniet vairāk par projektu "Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā”

Ieskatieties EU-OSHA kampaņā “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”