2018. –2019. gada kampaņa Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas

Future Healthy Workplaces Campaigns

Bīstamu vielu iedarbība darbavietās ir daudz izplatītāka, nekā vairums cilvēku varētu iedomāties. Bīstamas vielas darbavietā var izraisīt daudz veselības problēmu un slimību, kā arī apdraudēt drošību. Mērķis 2018.–2019. gada kampaņai ir veicināt informētību par bīstamu vielu radītajiem riskiem darbavietās un popularizēt riska novēršanas kultūru.

Kampaņas mērķi

 • Palielināt informētību par to, cik svarīgi ir novērst riskus, ko rada bīstamas vielas, tādējādi palīdzot kliedēt kļūdainus priekšstatus.
 • Veicināt riska novērtēšanu , sniedzot informāciju par praktiskiem rīkiem un radot iespēju apmainīties ar labu praksi, īpašu uzmanību pievēršot:
  • bīstamu vielu izskaušanai vai aizstāšanai darbavietā,
  • preventīvo pasākumu hierarhijai (proti, tiesību aktos izklāstītās hierarhijas ievērošanai, lai vienmēr izvēlētos visefektīvāko pasākuma veidu).
 • Palielināt informētību par riskiem saistībā ar kancerogēnu vielu iedarbību darbā , atbalstot apmaiņu ar labu praksi; EU-OSHA ir parakstījusi paktu, ar ko apņemas īstenot ES Ceļvedī par kancerogēnām vielām paredzēto rīcību.
 • Vērsties pie darbinieku grupām ar īpašām vajadzībām un augstākiem riska līmeņiem, sniedzot pielāgotu informāciju, kā arī labas prakses piemērus. Riski var būt lielāki tāpēc, ka šādi darbinieki ir nepieredzējuši, neinformēti vai fiziski vieglāk ievainojami, vai arī tāpēc, ka viņi bieži maina darbavietas vai strādā nozarēs, kurās izpratne par šo problēmu ir vāja, vai tāpēc, ka viņiem ir augstāks vai atšķirīgs fizioloģiskās jutības līmenis (piemēram, jauni stažieri, vai arī atšķirības starp vīriešiem un sievietēm).
 • Vairot zināšanas par piemērojamo tiesisko regulējumu , lai aizsargātu darbiniekus, kā arī pievērst uzmanību politikas attīstībai.

Pamatojums

Lai gan ir pieņemti daudzi tiesību akti attiecībā uz darbinieku aizsardzību pret bīstamām vielām, tās joprojām lielā mērā apdraud darba aizsardzību. Eiropas Savienībā ievērojams skaits cilvēku darbavietās saskaras ar bīstamām vielām. Turklāt, tā kā to radītais apdraudējums, ko var izraisīt tvaiki vai putekļi, vai neparedzēta iedarbība, bieži nav redzams vai nav pietiekami izprotams, to nav iespējams pienācīgi novērst. Pasākumi bieži vien tiek veikti novēloti.

Vadība un darbinieki kopīgi var veidot spēcīgu riska novēršanas kultūru, ikdienas profilakses un aizsardzības pasākumu klāstā iekļaujot vielu aizstāšanu. Šā procesa galvenais posms ir riska novērtējums.

Kampaņas pasākumi

Daži kampaņas galvenie notikumi

 • ES partnerības sanāksme — 2018. gada marts
 • Kampaņas sākums un Labas prakses balvu konkursu sākums — 2018. gada aprīlis
 • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — 2018. gada oktobris
 • Godalga filmām par drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām — 2018. gada novembris
 • Labas prakses apmaiņas pasākums — 2019. gada 2. ceturksnis
 • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — 2019. gada oktobris
 • Godalga filmām par drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām — 2019. gada novembris
 • Veselīgu darbavietu kampaņas samits un Labas prakses balvu pasniegšanas ceremonija — 2019. gada novembris

Kas var piedalīties? Kā var iesaistīties?

Laipni aicināts ikviens, kam rūp darba aizsardzība. Atbalstīt kampaņu jo īpaši tiek mudinātas šādas grupas:

 • EU-OSHA kontaktpunkti un to tīkli;
 • sociālie partneri (Eiropas un valstu);
 • nozaru sociālā dialoga komitejas;
 • politikas veidotāji (Eiropas un valstu);
 • lieli uzņēmumi, nozaru federācijas un MVU asociācijas;
 • Eiropas iestādes un to tīkli (Eiropas Biznesa atbalsta tīkls);
 • Eiropas nevalstiskās organizācijas;
 • darba aizsardzības speciālisti un viņu asociācijas;
 • darba aizsardzības pētniecības kopiena;
 • darba inspekcijas un to asociācijas;
 • plašsaziņas līdzekļi.

Iesaistīties var dažādos veidos. Piemēram, jūs (vai jūsu organizācija) varētu:

 • iesaistīties izpratnes veicināšanā, popularizējot kampaņas materiālus;
 • rīkot pasākumus un darbības;
 • izmantot un popularizēt praktiskos rīkus;
 • kļūt par oficiālo kampaņas partneri;
 • apmeklēt kampaņas tīmekļa vietni un sekot kampaņas atsauces tagam #EUhealthyworkplaces sociālajos plašsaziņas līdzekļos (Facebook, Twitter un LinkedIn).

Praktiska palīdzība

Plašu materiālu klāstu varat atrast kampaņas īpašajā tīmekļa vietnē www.healthy-workplaces.eu, tostarp:

 • vispusīgu kampaņas rokasgrāmatu;
 • virkni infolapu par galvenajiem tematiem;
 • praktisku e-rīku, kas piedāvā norādījumus par bīstamu vielu apsaimniekošanu darbavietā;
 • datubāzi, kurā ir gadījumu pētījumi, rīkus un citus labas prakses materiālus;
 • prezentācijas, plakātus, informatīvās lapas un infografikas, ko var izmantot kampaņas popularizēšanai;
 • kampaņas rīkkopu, ko izmantot, rīkojot kampaņas pasākumus;
 • datubāzi, kurā ir informētības veicināšanai izmantojami audiovizuālie materiāli un animēti videomateriāli, kuru varonis ir Napo;
 • noderīgas saites.