Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER)

EU-OSHA veiktais Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER) ir vērienīgs apsekojums, kurā aplūko, kā praktiski darbavietās Eiropā tiek pārvaldīti darba drošības un veselības aizsardzības riski.

Tūkstošiem uzņēmumu un organizāciju pārstāvju visā Eiropā atbild uz uzņēmumu apsekojuma (ESENER) anketas jautājumiem, kas īpaši pievēršas
 • vispārējie ar darba drošību un veselību saistītie riska veidi darbavietā un kā tos pārvaldīt;
 • psihosociālie riski – tādi kā stress, iebiedēšana un uzmākšanās;
 • virzītājspēki un šķēršļi DDVA pārvaldībā;
 • darbinieku iesaistīšanās darba drošības un veselības aizsardzības praksē.

Šajās intervijās gūtie rezultāti tiek papildināti ar sekundārām analīzēm, ieskaitot dažus padziļinātus pētījumus, kuru uzmanības centrā ir konkrētas tēmas. Lai labāk izprastu aptaujas galvenos konstatējumus, šajos pētījumos tiek pielietota kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģija.

ESENER-3 (2019. gads)

Trešā Eiropas uzņēmumu aptauja par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-3) ir uzsākta 2019. gadā, un tā aptver vairāk nekā 45 000 uzņēmumu visās uzņēmējdarbības izmēra klasēs un darbības nozarēs 33 Eiropas valstīs. 

Tagad ir pieejami pirmie rezultāti. Turpmākie ziņojumi un datu vizualizācija notiks 2020. gadā un vēlāk.

Uzņēmumu apsekojums ESENER-2 (2014.)

Praktiskais darbs pie apsekojuma ESENER otrās kārtas noritēja 2014. gada vasarā un rudenī. Apsekojums sniedz nenovērtējamu visaktuālāko informāciju par to, kā visā Eiropā tiek pārvaldīti riski darba vietās, jo īpaši jaunie un nākotnes riski.

Pievēršanās jaunajiem un nākotnes riskiem nozīmē, ka respondentu atbildes izgaismo nepietiekami pētītas DDVA jomas, kuru nozīme arvien pieaug, piemēram, psihosociālos riskus, kas darba vietās Eiropā rada arvien lielākas bažas.

2014. gada apsekojums ir vēl sīkāk izstrādāts un vērienīgāks nekā pirmais, izlases kopas ir divreiz lielākas, kā arī trīs valstīs izlases kopas ir vēl papildus palielinātas. Apsekojumā ESENER-2 pirmo reizi iekļauti arī mikrouzņēmumi ar 5–10 darbiniekiem un lauksaimniecības uzņēmumi. Pie 31 valsts, kas bija iekļauta 2009. gada apsekojumā, pievienotas piecas jaunas valstis — Albānija, Islande, Ziemeļmaķedonija, Melnkalne un Serbija.

Daži no aplūkotajiem tematiem:

 • Balsta un kustību aparāta slimības
 • DDVA pārvaldības organizācija
 • Risinājumi darbinieku iesaistīšanai DDVA nodrošināšanā

Ar uzņēmumu apsekojumu ESENER piedāvā gan atsevišķu valstu, gan Eiropas politiķiem un pētniekiem tik ļoti nepieciešamos datus. ES nav neviena cita informācijas avota par DDVA pārvaldību uzņēmumos. ESENER ir ļoti būtiska nozīme, palīdzot Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai (EU-OSHA) sniegt par valstīm salīdzināmu informāciju, kas var būt noderīga DDVA politikas izstrādē.

Interaktīvais Apsekojuma informācijas panelis ļauj vizualizēt un kopīgot ESENER datus.

Jau pieejams:

Šīs paplašinātākās aptaujas sekundārajās analīzēs ietvertas dažas galvenās jomas un sniegti šādi rezultāti:

 • darbinieku iesaistīšanās DDVA pārvaldībā — pārskati, valsts ziņojumi, kopsavilkums (2017.g.);
 • ESENER-2 kopīgā analīze, LFS 2013 ad hoc modulis par negadījumiem darbavietā un citām ar darbu saistītajām veselības problēmām un sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums — pārskats, kopsavilkums (2017.g.);
 • psihosociālo risku pārvaldība — pārskats, kopsavilkums (2018.g.);
 • DDVA pārvaldība — pārskats, kopsavilkums (2018.g.);
 • tehniskais novērtējums apsekojuma tvēruma paplašināšanai — pārskats (2018.g.);
 • ESENER-2 novērtējums un ar to saistītie turpmākie projekti — pārskats (2018.g.);

ESENER 2014 datu kopai var piekļūt caur AK Eseksas Universitātes datu arhīvu (UKDA) un caur GESIS.

Uzņēmumu apsekojums ESENER-1 (2009.)

Pirmais ESENER apsekojums, kas tika veikts 2009. gadā, aptvēra gandrīz 36 000 aptaujāto vadītāju un DDVA pārstāvju. Bija iekļautas visas ES dalībvalstīs, kā arī Turcija, Norvēģija un Šveice – kopskaitā 31 valsts. Aptaujātie strādāja gan privātā, gan valsts sektora organizācijās ar 10 vai vairāk darbiniekiem.

InteraktīvaisApsekojuma informācijas panelis ļauj vizualizēt un kopīgot ESENER datus.

Aplūkojiet galvenos secinājumus:

 • Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER) — Darba drošības un veselības aizsardzības risku pārvaldīšana darbavietās (2010.): Pārskata ziņojums angļu valodā un Kopsavilkums 24 valodās

Jums ir iespēja lejuplādēt arī sekundārās analīzes rezultātus:

Citi apsekojumi un statistika par DDVA:


ESENER 2009 dati kopai var piekļūt caur AK Eseksas Universitātes datu arhīvu (UKDA) un caur GESIS.