Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) palīdz uzņēmumiem ieviest jauninājumus un attīstīties starptautiskā mērogā. Tas ir pasaules lielākais atbalsta tīkls maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ar starptautiskiem mērķiem.

Tīkls darbojas visā pasaulē. Tajā pulcējas eksperti no dalīborganizācijām, kuras ir pazīstamas ar izcilību uzņēmējdarbības atbalsta jomā.

Komunikācijas partnerības projekta (CPP) mērķis ir palielināt MVU informētību par darba aizsardzības nozīmi un nodrošināt tiem vieglu piekļuvi praktiskai informācijai un noderīgiem kontaktiem valsts un reģionālā līmenī, tostarp valstu partnerības sanāksmēm, izpratnes veicināšanas paketēm un citiem pasākumiem, piemēram, EEN darba aizsardzības balvām.

EEN dalībnieki kopā ar Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu (GROW ĢD), Eiropas Inovācijas padomi un MVU izpildaģentūru (EISMEA) un EU-OSHA valstu kontaktpunktiem ir viens no galvenajiem partneriem, kas palīdz EU-OSHA sasniegt tās mērķus.

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts:

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (GROW ĢD) ir Eiropas Komisijas dienests, kas atbild par preču un pakalpojumu iekšējā tirgus izveides pabeigšanu; palīdzot pārveidot ES par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku; veicinot uzņēmējdarbību un izaugsmi, samazinot administratīvo slogu mazajiem uzņēmumiem; atvieglojot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuvi finansējumam un atbalstīt ES uzņēmumu piekļuvi pasaules tirgiem; un izstrādājot politiku rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai, koordinējot ES nostāju un sarunas starptautiskajā intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) sistēmā un palīdzot novatoriem efektīvi izmantot intelektuālā īpašuma tiesības.

Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA):

 

Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra (EISMEA) tika izveidota 2021. gada 1. aprīlī ar mērķi veicināt inovāciju vienotajā tirgū, radot spēcīgas sinerģijas, lai atbalstītu Eiropas ekonomikas atveseļošanu, un apvienojot vienā aģentūrā visas Eiropas Inovācijas padomes (EIC) darbības un ar MVU saistītās programmas.

Aģentūra patiešām ir atbildīga par Eiropas Inovācijas padomes izveidi un īstenošanu un pārvalda citas ES programmas tādās jomās kā atbalsts MVU, inovācijas ekosistēmas, vienotais tirgus, patērētāju politika un starpreģionālās investīcijas inovācijā. 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darba aizsardzības vēstnieku tīkls “Enterprise Europe” un viņu loma

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla balva par darba aizsardzību

Kopš 2009. gada EEN sadarbojas ar EU-OSHA, lai uzlabotu MVU un mikrouzņēmumu informētību par darba aizsardzību. Lai to panāktu, EEN izvirza darba aizsardzības “vēstniekus” valstu līmenī. To uzdevums ir koordinēt darbības, veicināt darba aizsardzību MVU valsts līmenī un reizi gadā ziņot EU-OSHA par savām darba aizsardzības darbībām.

2021. gadā programma tika paplašināta, iekļaujot sešas trešās valstis, kas nav ES dalībvalstis (t. i., valstis, kas saņem finansiālu palīdzību saskaņā ar ES Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA): Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija un Turcija) un IPA EEN darba aizsardzības vēstnieki tika izvirzīti.

Skatīt pilnu EEN darba aizsardzības vēstnieku sarakstu

CPP Komunikācijas partnerības darba grupas (CPWG), kuras sastāvā ir trīs valstu kontaktpunkti, trīs EEN darba aizsardzības vēstnieki un EU-OSHA, GROW ĢD un EISMEA pārstāvji, uzdevums galvenokārt ir sniegt stratēģiskas un ekspertu konsultācijas par EU-OSHA komunikācijas partnerības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla balva par darba aizsardzību

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darba aizsardzības balvas mērķis Aģentūras Veselīgu darbavietu kampaņas ietvaros ir palielināt informētību par darba aizsardzību un popularizēt to MVU. EEN locekļi no 27 dalībvalstīm, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas un IPA valstis tiek aicinātas iesniegt atzīšanai jebkuru no saviem projektiem, kuru mērķis ir veicināt labāku drošību un veselības aizsardzību MVU un kuri atbilst vienai no šādām kategorijām: darbības un pasākumi darba aizsardzības veicināšanai; tīklu veidošana; saziņa un publikācijas drukātā un tiešsaistes formātā.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21