Korporatīvā stratēģija un darba programmas

Darba programmu pamatā ir EU-OSHA korporatīvā stratēģija.

Ilgtermiņa stratēģijas iezīmēšana

EU-OSHA pašreizējā stratēģija aptver laiku līdz 2027. gadam, un tajā ir noteikti seši stratēģiskie mērķi, kas atbilst sešām prioritārām jomām:

  • Pārmaiņu paredzēšana;
  • Fakti un skaitļi;
  • Darba aizsardzības pārvaldības instrumenti;
  • Informētības vairošana;
  • Zināšanu tīklu veidošana;
  • Stratēģisko un operatīvo tīklu veidošana.

Plašākai informācijai lejupielādējiet EU-OSHA daudzgadu stratēģisko programmu 2022.–2027. gadam

Plāni nākamajam gadam

Katru gadu EU-OSHA izpilddirektors sagatavo un Valde pieņem vienotu programmdokumentu, kurā ir izklāstīta aģentūras trīs gadu atjaunojamā programma. Tajā ir sniegta sīka informācija par veicamajiem pasākumiem un sasniedzamajiem mērķiem, īpaši turpmākajam gadam.

Vienotajā programmdokumentā ir norādītas skaidras prioritātes, un tā mērķis ir nodrošināt, ka Aģentūra pēc iespējas produktīvāk izmanto savus resursus un tīklu. 

Lai iepazītos ar iepriekšējo gadu darba programmām / vienotajiem programmdokumentiem, apmeklējiet mūsu publikāciju lapu.