EU-OSHA novērtējuma ziņojumi

Lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu, EU-OSHA veic gan ex ante, gan ex post novērtējumus saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu. Novērtējumi tiek veikti, lai novērtētu, vai Aģentūras darbs ir noderīgs lietotājiem, rada pievienoto vērtību citu paveiktajam darbam un ir sasniegti vispārējie mērķi.

Novērtējumus veic, pamatojoties uz daudzgadu novērtēšanas programmu, kas ir saskaņota ar daudzgadu plānošanas ciklu.

Aģentūras un tās darbības vispārēju novērtējumu pasūta ik pēc pieciem gadiem. Kopš 2019. gada šo vispārējo novērtējumu veic Komisija.

Skatiet saites uz aģentūras vispārējā novērtējuma ziņojumiem.

EU-OSHA vispārējie novērtējumi