EU-OSHA novērtējuma ziņojumi

Lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu, EU-OSHA veic gan ex ante, gan ex post novērtējumus saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu. Novērtējumi ir ieviesti nolūkā izvērtēt, vai aģentūras darbs ir svarīgs lietotājiem un ilgtspējīgs un vai ir izpildīti mērķi.

Novērtējumus veic, pamatojoties uz daudzgadu novērtēšanas programmu, kas ir saskaņota ar daudzgadu plānošanas ciklu.

Aģentūras un tās darbības rezultātu vispārēju novērtējumu reizi piecos gados veic ārējs līgumdarba izpildītājs. Tādējādi tiek dokumentēti aģentūras darbības rezultāti.

Turpmāk ir norādītas saites uz aģentūras vispārējā novērtējuma ziņojumiem un informāciju par rezultātiem.

EU-OSHA vispārējie novērtējumi

Galvenie darbības rādītāji un svarīgākie novērtējumu rezultāti

2015. gada rezultāti  2016. gada rezultāti 2017. gada rezultāti

Ieinteresēto personu apsekojumu rezultāti

EU-OSHA regulāri veic ieinteresēto personu apsekojumu, lai saņemtu atsauksmes par tās darbu. Skatiet mūsu galvenos rezultātus un konstatējumus:

EU-OSHA 2018. gada apsekojums par ieinteresēto personu apmierinātību


Prezentācija ir pieejama arī:

franču valodā

vācu valodā

itāļu valodā

spāņu valodā