Gada darbības pārskats

Viens no veidiem, kā EU-OSHA nodrošina pārredzamību un pārskatatbildību, ir gada pārskatu publicēšana par tās darbu un īstenotajiem pasākumiem.

Katrā finanšu gadā EU-OSHA izpilddirektors sagatavo ziņojumu par aģentūras darbu un īstenotajiem pasākumiem. Tajā izmanto plānošanas dokumenta gada darba programmas struktūru, sniedzot pārskatu par plānā paredzēto galveno mērķu un pasākumu izpildi. Tiek apskatīti arī aģentūras uzdevumu izpildei izmantotie resursi. 

Gada darbības pārskats kalpo arī kā izpilddirektora ziņojums par vadības jautājumiem, piemēram, par to, kā īstenota iekšējās kontroles sistēma, kādi ir iekšējo un ārējo revīziju rezultāti, ārējās izvērtēšanas sistēmas rezultāti un darbības rādītāji, kā arī par finanšu un personāla lietām.

EU-OSHA valde analizē un novērtē darbības pārskatu. Tas ir svarīgs solis, kas palīdz izvērtēt, kā aģentūra īstenojusi savu gada budžetu (budžeta izpildes apstiprināšanas procesā ir iesaistīts Eiropas Parlaments un Padome).