Gada darbības ziņojums

Viens no veidiem, kā EU-OSHA nodrošina pārredzamību un pārskatatbildību, ir konsolidētu gada pārskatu publicēšana par tās darbu un īstenotajiem pasākumiem.

Katrā finanšu gadā EU-OSHA izpilddirektors sagatavo ziņojumu par aģentūras darbu un īstenotajiem pasākumiem. Tajā izmantota plānošanas dokumenta gada darba programmasstruktūra, sniedzot pārskatu par plānā paredzēto galveno mērķu un pasākumu izpildi. Apskatīti arī aģentūras uzdevumu izpildei izmantotie resursi. 

Konsolidētais gada darbības pārskats kalpo arī kā izpilddirektora ziņojums par vadības jautājumiem, piemēram, par to, kā īstenota iekšējās kontroles sistēma, tostarp iekšējo un ārējo revīziju rezultāti, ārējās izvērtēšanas sistēmas un darbības rādītāju rezultāti, kā finanšu un personāla lietu informācija.

EU-OSHA valde analizē un novērtē darbības pārskatu. Tas ir svarīgs solis, kas palīdz izvērtēt, kā aģentūra īstenojusi savu gada budžetu (budžeta izpildes apstiprināšanas procesā ir iesaistīts Eiropas Parlaments un Padome).

Lai iepazītos ar konsolidētajiem iepriekšējo gadu darbības pārskatiem, apmeklējiet mūsu publikāciju lapu.