Gada ziņojumi

Gada darbības ziņojums

Katru finanšu gadu EU-OSHA direktors sagatavo ziņojumu par aģentūras darbību iepriekšējā gada laikā. Tajā izmantota plānošanas dokumenta gada darba programmas struktūra, sniedzot pārskatu par plānā paredzēto galveno mērķu un pasākumu izpildi. Tajā apskatīti arī aģentūras mērķu izpildei izmantotie resursi. 

Gada darbības ziņojums arī ir direktora vadības ziņojums, kurā ietverta, piemēram, iekšējās kontroles standartu ievērošana.

Darbības ziņojumu analizē un izvērtē aģentūras valde. Tas ir svarīgs solis, lai izvērtētu, kā aģentūra īstenojusi savu gada budžetu (budžeta izpildes apstiprinājuma process).

Katrā darbības ziņojumā iekļauta ticamības deklarācija, kurā direktors paziņo, ka:

  • darbības ziņojumā sniegts patiess un skaidrs pārskats;
  • izmantotās sistēmas sniedz nepieciešamo garantiju finansiālo darījumu likumībai un pareizībai;
  • ziņojumā ir iekļauta visa nozīmīgā informācija.

Gada ziņojums

Kā tas noteikts Dibināšanas regulā, aģentūras valdei ir jāpieņem gada pārskata ziņojums par aģentūras darbībām un vēlākais līdz 15. jūnijam tas jānosūta Eiropas Parlamentam, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Revīzijas palātai, dalībvalstīm un Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēja komitejai.

Papildinošs, taču patstāvīgs valdes uzdevums ir veikt aģentūras gada darbības ziņojuma novērtēšanu. Šāda prasība ir noteikta aģentūras Finanšu regulā, un to izpilda saskaņā ar atsevišķu darba kārtības punktu.

Piekļuve visiem gada ziņojumiem.