Eiropas Riska observatorija

EU-OSHA Eiropas Riska observatorijas (ERO) mērķis ir atklāt jaunus un nākotnes riskus darba drošības un veselības aizsardzības jomā, lai uzlabotu profilakses pasākumu savlaicīgumu un efektivitāti.

Lai šo mērķi sasniegtu, Eiropas Riska observatorija sniedz pārskatu par darba drošību un veselības aizsardzību Eiropā, raksturo tendences un pamata faktorus, kā arī prognozē pārmaiņas darbavietās un to iespējamo ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību.

Mērķi

Tā kā mūsu sabiedrība attīstās jauno tehnoloģiju ietekmē un ekonomikas un sociālo apstākļu izmaiņu gaisotnē, arī darbavietas, darba prakse un ražošanas procesi pastāvīgi mainās. Šīs jaunās situācijas darbiniekiem un darba devējiem rada jaunus riskus un problēmas, bet tiem, savukārt, ir nepieciešamas politiskās, administratīvās un tehniskās metodes, kas nodrošina augsta līmeņa darba drošību un veselības aizsardzību.

Efektīva novēršana var sniegt svarīgu ieguldījumu vispārējā "Eiropa 2020” mērķī sasniegt gudru, ilgtspējīgu un kompleksu ekonomikas izaugsi, kā arī palielināt nodarbinātības līmeni no 69 līdz 75 procentiem. Daudz cilvēku izstājas no darba tirgus sliktas darba drošības un veselības aizsardzības dēļ, tāpēc labāka riska prognozēšana ir būtiski svarīga, ja vēlamies uzlabot risku novēršanu un panākt ilgtspējīgu darba dzīvi un augstāku nodarbinātības līmeni.

Secīgās Eiropas stratēģijas par darba drošību un veselības aizsardzību ir noteikušas vajadzību sagatavoties šiem jaunajiem apstākļiem un uzsvēra, ka

"jaunu un nākotnes risku prognozēšanai, vai tie saistāmi ar tehniskiem jauninājumiem, vai ir sociālu pārmaiņu radīti, ir izšķiroša nozīme, ja riski ir jāpakļauj kontrolei. Šim nolūkam, pirmkārt un galvenokārt, ir nepieciešami pašu risku pastāvīgi novērojumi, izmantojot sistemātisku informācijas un zinātnes atziņu apkopošanu.” (Kopienas stratēģija par darba aizsardzību no 2002.gada līdz 2006. gadam).

Pēc šīs stratēģijas aicinājuma EU-OSHA izveidot Eiropas Riska observatoriju (ERO) šo uzdevumu veikšanai sekoja nākamā Kopienas stratēģija 2007.2012. gadam, kas uzsvēra risku prognozēšanas nozīmi un lūdza Aģentūras observatorijai uzņemties vairākas iniciatīvas.

Pēdējā stratēģija, ES Stratēģiskais ietvardokuments par darba drošību un veselības aizsardzību 2014.2020.gadam, turpina šo tematu, aicinot atbalstīt Eiropas Riska observatorijas atklājumus.

Kā darbojas Eiropas Riska observatorija

ERO rada savu pievienoto vērtību, vācot un analizējot informāciju, iekļaujot to kontekstā (jo īpaši saistībā ar Eiropas Sociālo darba kārtību un Kopienas stratēģiju), meklējot tendences, lai "paredzētu pārmaiņas”, kā arī efektīvi izplatot informāciju par svarīgākajiem jautājumiem mūsu mērķauditorijai: politikas veidotājiem un pētniekiem. Turklāt mūsu mērķis ir arī veicināt debates un pārdomas EU-OSHA sadarbības partneru vidū un nodrošināt pamatu debatēm starp speciālistiem un politikas veidotājiem dažādos līmeņos.

Jaunu un nākotnes risku noteikšanai nepieciešamā informācija var nākt no dažādiem avotiem, piemēram, tie var būt oficiālo reģistru dati, pētnieciskā literatūra, ekspertu prognozes vai apsekojumu dati. Lai aptvertu visus šos potenciālos informācijas avotus, mēs organizējam savu darbību četros galvenajos virzienos: