Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīklstīklsEiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) ir Eiropas pamatiniciatīva, kuras mērķis ir jauninājumu un uzņēmējdarbības atbalsta sniegšana maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) visā Eiropas Savienībā. Tīkls, kas ir Konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammas daļa, ir vienas pieturas kontaktpunkts informācijas iegūšanai par ES politikām un tiesību aktiem, finansējuma iespējām, atbalstu uzņēmējdarbības partneru atrašanā, kā arī palīdzību izpētes un inovāciju spēju attīstīšanā. Tas aptver aptuveni 600 partnerorganizāciju 53 valstīs, piedāvājot MVU plašu pakalpojumu klāstu

Komunikācijas partnerības projekta (CPP) mērķis ir paaugstināt MVU informētību par darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) svarīgumu un tiem nodrošināt vieglu piekļuvi praktiskai informācijai un derīgiem kontaktiem valsts un reģionālajā līmenī, piemēram, izmantojot valsts partnerības sanāksmes, izpratnes veicināšanas pakotnes un citas aktivitātes, tādas kā EEN DDVA balvas.

EEN dalībnieki ir vieni no galvenajiem partneriem, kuri kopā ar Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu (GROW ĢD), Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūru (EASME) un EU-OSHA valstu kontaktpunktiem EU-OSHA palīdz sasniegt tās mērķus.

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta (GROW ĢD) uzdevums ir sekmēt izaugsmei draudzīgu ietvaru Eiropas uzņēmumiem. Tam ir viena no galvenajām lomām stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei "Eiropa 2020" darba kārtībā, un tas ir, piemēram, par iekšējā preču un pakalpojumu tirgus izveidošanas pabeigšanu, uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšanu un finansējuma pieejamības MVU sekmēšanu atbildīgais Eiropas Komisijas dienests.

Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra

Eiropas Komisija izveidoja Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūru (EASME), lai tā Komisijas vārdā vadītu vairāku ES programmu, tostarp Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmas (COSME), Finanšu instrumenta videi (LIFE), Horizon 2020 un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EMFF) nozīmīgas daļas.

Tās mērķis ir ar zināšanu un inovāciju palīdzību palīdzēt izveidot konkurētspējīgāku un resursu ziņā efektīvāku Eiropas ekonomiku.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darba drošības un veselības aizsardzības vēstnieki un viņu loma

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darba drošības un veselības aizsardzības balvasardzības balvaKopš 2009. gada EEN sadarbojas ar EU-OSHA , lai veicinātu MVU un mikrouzņēmumu izpratni par DDVA. Šī uzdevuma izpildes nolūkā EEN ieceļ valsts līmeņa DDVA vēstniekus. Viņu pienākumi ietver darbību koordinēšanu, DDVA izpratnes veicināšanu MVU valsts līmenī un ziņošanu EU-OSHA reizi gadā par viņu DDVA jomā veiktajām darbībām.

Skatiet pilnu EEN DDVA vēstnieku sarakstu

Komunikācijas partnerības projekta ietvaros Komunikācijas partnerības darba grupas (CPWG), kuru veido trīs valstu kontaktpunkti, trīs EEN DDVA vēstnieki un EU-OSHA, GROW ĢD un EASME pārstāvji, loma galvenokārt ir sniegt stratēģiskas un ekspertu konsultācijas par EU-OSHA komunikācijas partnerības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darba drošības un veselības aizsardzības balva

Aģentūras Veselīgu darba vietu kampaņas ietvaros EEN DDVA balvas mērķis ir veicināt MVU izpratni par DDVA un sekmēt DDVA. EEN dalībnieki no 27 dalībvalstīm, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas tiek aicināti izvirzīt jebkurus savus projektus, kuru mērķis ir veicināt labāku darba drošību un veselības aizsardzību MVU un atbilst kādai no šādām kategorijām: DDVA veicinošas darbības un pasākumi; tīkla veidošana; drukātie un tiešsaistes paziņojumi un publikācijas.

EEN DDVA balvu piešķir reizi divos gados.

2013. | 2014./15. | 2016./17  2018/19