You are here

Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 29/11/2018 - 01:45

Darbs digitālajā nākotnē – jauns pētījums paredz darba drošības un veselības aizsardzības nākotnes riskus

Jaunajā ziņojumā EU-OSHA publicē divu gadu nozīmīga projekta rezultātus, lai prognozētu digitalizācijas ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) Eiropas Savienībā. Šā prognožu ziņojuma gala rezultāti norāda uz sasniegumiem ar IKT saistītās tehnoloģijās, šo tehnoloģiju iespējamo ietekmi uz darba veidu un organizāciju, kā arī problēmām un iespējām, ko tās var izraisīt DDVA.

Lielāka darba ņēmēju uzraudzība, pieejamība visu diennakti, bieža darba maiņa un darba vadība, izmantojot algoritmu, var paaugstināt darba ņēmēju stresa līmeni. Paaugstināts ergonomiskais risks, ko rada cilvēka un mašīnas saskarnes, kā arī tiešsaistes un mobilais darbs arī tiek norādīts kā iespējamais palielinātās digitalizācijas rezultāts darba vietā.

Digitalizācija un jaunu tehnoloģiju parādīšanās ietekmē darba veidu un uzdevumus, jomas un nozares, kurās cilvēki strādā, un pat viņu uztveri attiecībā uz darbu. Tendences liecina, ka līdz 2025. gadam tehnoloģijas, kurās izmanto IKT, būs mainījušas aprīkojumu, rīkus un sistēmas, ko izmanto, lai organizētu, pārvaldītu un nodrošinātu produktus, pakalpojumus un zināšanas. Ziņojumā Prognozes par jauniem un iespējamiem darba drošības un veselības aizsardzības riskiem saistībā ar digitalizāciju līdz 2025. gadam ir aplūkota digitalizācijas potenciālā ietekme: kolaboratīvie roboti, mākslīgais intelekts, lietu internets, autonomie transportlīdzekļi, bionika, virtuālā un paplašinātā realitāte, valkājamas tehnoloģijas, liels datu apjoms, 3D un 4D drukāšana, kā arī tiešsaistes platformas.

Šim nolūkam, ņemot vērā sociālo, tehnoloģisko, ekonomisko, vides un politisko kontekstu, tika izveidoti četri darba dzīves scenāriji 2025. gadā. Tajos ir ņemtas vērā iespējamās atšķirības valdību un sabiedrības attieksmē pret digitālajām pārmaiņām. Scenārijos ir aplūkots arī ekonomiskās izaugsmes līmenis un jauno tehnoloģiju izmantošana tuvāko gadu laikā. Tiek pētīts, kā digitālo tehnoloģiju attīstība potenciāli varētu ietekmēt DDVA, lai veicinātu diskusiju par stabilas plānošanas un politikas veidošanas iespējamo ietekmi uz DDVA nākotni digitālajā pasaulē. Scenāriji (“Evolūcija”, “Pārveide”, “Izmantošana” un “Sadrumstalotība”) ietver ekspertu informāciju, kas iegūta, pārskatot literatūru, veicot telefona intervijas, interneta aptaujas un organizējot seminārus.

Piemēram, ar scenāriju “Evolūcija” paredz, ka ekonomiskās izaugsmes temps un jaunu tehnoloģiju izmantošana būs lēna un ka valdību uzmanības centrā būs darba ņēmēju tiesības, sociālā labklājība, veselība un izglītība. Šajā scenārijā DDVA riski un to novēršana varētu būt labāk zināmi nekā citos gadījumos, jo jaunās tehnoloģijas netiek ātri pieņemtas. Tomēr dažas no šīm tehnoloģijām, iespējams, netiktu pietiekami uzturētas uzņēmumu ierobežotā finansējuma dēļ.

DDVA problēmas un iespējas tiek aplūkotas katram scenārijam atsevišķi, bet ir apzināti arī jautājumi, kas ir kopīgi visiem četriem scenārijiem. Ir sagaidāmi daži pozitīvi rezultāti, piemēram, līdz ar robotiku un automatizāciju cilvēki mazāk strādās tradicionāli bīstamā vidē.

Tomēr psihosociālie un organizatoriskie faktori, iespējams, kļūs svarīgāki, jo digitalizēti darba apstākļi veicina pārmaiņas, piemēram, lielāku darba ņēmēju uzraudzību, pieejamības prezumpciju 24/7 režīmā, biežāku darba maiņu, kā arī darba un darbinieku vadību, izmantojot algoritmus. Tas viss var paaugstināt darbinieku stresa līmeni. Palielināts ergonomiskais risks, ko rada cilvēka un mašīnas saskarnes, kā arī tiešsaistes, mobilā darba un paaugstināta kiberdrošības riska pieaugums arī tiek norādīts kā iespējamais paaugstinātās digitalizācijas rezultāts darba vietā.

Digitālās tehnoloģijas veicina arī jaunus nodarbinātības veidus, jo par pašnodarbinātiem uzskata arvien vairāk darbinieku (pamatoti vai nepamatoti). Uz viņiem varētu neattiekties spēkā esošie DDVA noteikumi, tādējādi apstrīdot esošos DDVA pārvaldības un regulēšanas mehānismus.

Lai risinātu paredzamās problēmas, ir ierosinātas dažas iespējamās DDVA stratēģijas, piemēram, uzlaboti darba vietas riska novērtējumi, izmantojot nebijušās priekšrocības digitālajām tehnoloģijām (valkājamām ierīcēm un lielo datu tehnoloģijām), bet arī ņemot vērā jaunās problēmas, ko tās rada. Turklāt ir ieteikta uz darbiniekiem vērsta proaktīva pieeja digitalizācijas stratēģiju plānošanā un īstenošanā, kā arī sistēma, lai precizētu DDVA saistības un pienākumus jauno sistēmu un jauno strādāšanas veidu jomā.

Šis pētījums ir paredzēts, lai informētu ES politikas veidotājus, valdības, arodbiedrības un darba devējus par to, kā digitalizācija ilgtermiņā varētu ietekmēt darbinieku drošību un veselību ES, un atbalstītu piemērotu DDVA pētījumu, politiku un stratēģiju izstrādi. Ar to tiek atbalstīta visaptveroša preventīva pieeja DDVA, lai mazinātu jauno problēmu nelabvēlīgo ietekmi uz darbiniekiem, uzņēmumiem, ekonomiku un sabiedrību.

Saites:

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu

2.

Eiropas Komisija par galveno prioritāti ir izvirzījusi savstarpēji saistītu Eiropas digitālā satura vienoto tirgu, kas novērš regulatīvus šķēršļus starp valstīm, uzlabo digitālo infrastruktūru un vairo digitālās prasmes. Šajā nolūkā saskaņā ar ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam EU-OSHA īstenoja šo prognožu projektu, reaģējot uz aicinājumu “paredzēt jaunu tehnoloģiju un darba organizācijas izmaiņu iespējamo negatīvo ietekmi uz darbinieku veselību un drošību”. Ar projektu arī atbalsta principus, kas noteikti Eiropas sociālo tiesību pīlārā, kurš veido plašāku politikas regulējumu rīcībai sociālās aizsardzības un pamattiesību jomā un ietver tiesības uz godīgiem darba apstākļiem.