You are here

Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 19/06/2018 - 01:30

Mazi uzņēmumi, lieli izaicinājumi — kā turpmāk uzlabot darba aizsardzību mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 19. jūnijā Briselē rīko augsta līmeņa konferenci, lai izvērtētu turpmākās darba aizsardzības uzlabošanas iespējas Eiropas mazos uzņēmumos. Konference ir veltīta konstatējumiem, kas gūti EU-OSHA projektā par darba aizsardzības pasākumiem mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos (MMU), un tā sakrīt ar projekta galīgā analīzes ziņojuma publicēšanu, kurā ir sīki izklāstīti galvenie faktori, kas ietekmē darba aizsardzību MMU, un sniegti ieteikumi par labu praksi un atbalstu politikas izstrādei.

Šis projekts ir ļāvis labāk izprast, kā darba aizsardzības standartus uztver MMU un kādi pasākumi iestādēm un citām ieinteresētām personām jāveic, lai uzlabotu atbilstību prasībām.

Uz konferenci ir ieradušās daudzas svarīgas ES, valstu un starptautiska līmeņa ieinteresētās personas, un tā veicina dialogu par to, kā koordinēt darbības un īstenot projekta ieteikumus ES un valstu mērogā. Projekta mērķis ir sekmēt efektīvākas, ar pierādījumiem pamatotu politiku izstrādi un pasākumus, kas ļauj MMU uzlabot darba aizsardzību. Galīgajā ziņojumā ir sniegta plaša analīze, “kādi pasākumi ir iedarbīgi un kādos gadījumos un apstākļos tos var izmantot”, ņemot vērā tādus faktorus kā pārvaldības un regulējuma veidi, izpildes panākšana, sociālekonomiskie apstākļi, konsultāciju pakalpojumi, izglītība, koplīgumi un sociālo partneru iesaiste.

Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Thyssen uzsver: “Darba aizsardzība ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatprincipiem, un es kā prioritāti esmu izvirzījusi situācijas uzlabošanu mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos. Lai gan mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi nodarbina aptuveni pusi no Eiropas darbaspēka un tiem ir ļoti svarīga nozīme ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, darba ņēmēji šajos uzņēmumos ļoti bieži ir slikti aizsargāti pret traumām un slimībām un daudzi no šiem uzņēmumiem cīnās par izdzīvošanu. Šis projekts ir ļāvis labāk izprast, kā šajos uzņēmumos tiek uztverti darba aizsardzības standarti un kādi pasākumi iestādēm un citām ieinteresētajām personām jāveic, lai uzlabotu atbilstību prasībām.”

Viens no galvenajiem ieteikumiem ir iesaistīt visas galvenās ieinteresētās personas, tostarp regulatīvās jomas dalībniekus, arodbiedrības un darba devēju organizācijas, kā arī saskaņot to centienus, lai, uzrunājot MMU un izstrādājot piemērojamus, ilgtspējīgus un pārnesamus risinājumus, panāktu maksimālu efektivitāti. Ziņojumā arī ir norādīts, ka būtiska nozīme ir spēcīgām valsts darba aizsardzības regulējuma un inspekciju sistēmām, kā arī darba aizsardzības integrēšanai nozaru izglītībā un tādiem pasākumiem piegādes ķēdē, kas veicina darba aizsardzību MMU.

EU-OSHA direktore Christa Sedlatschek saka: “Ļoti svarīga nozīme ir visu ieinteresēto personu sadarbībai, lai sniegtu konsekventu vēstījumu un palīdzētu MMU risināt darba aizsardzības problēmas. EU-OSHA trīspusējais raksturs nozīmē, ka tā ir ideāli piemērota, lai sniegtu ieguldījumu. Tiešsaistes interaktīvā riska novērtējuma rīks OiRA ir lielisks šā ieguldījuma piemērs, jo tas iesaista dažādas ES un valstu līmeņa ieinteresētās personas. Veselīgu darbvietu kampaņu kontekstā EU-OSHA izstrādā arī daudzus citus rīkus un informatīvos materiālus, kas ir īpaši paredzēti maziem uzņēmumiem.”

Labas prakses piemēri

Eiropā ir apzināti daudzi citi labas prakses piemēri, kas vērsti uz darba aizsardzības uzlabošanu MMU. Starp tiem var minēt tādus tradicionālus risinājumus kā, piemēram, nozarspecifiskas riska novērtēšanas pārbaudes lapas, ko izstrādājuši sociālie partneri Zviedrijā. Vairāk nekā 60 nozaru mazo uzņēmumu vajadzībām pielāgotie tiešsaistes rīki ir brīvi pieejami un atvieglo uzņēmumiem regulatīvo prasību izpildi.

Ir arī piemēri par tiešu atbalstu, kas atzīts par īpaši svarīgu gadījumos, kad jāpalielina MMU informētība par darba aizsardzību un jāveic uzlabojumi. Dānijā darba devēju asociāciju un arodbiedrību sadarbības rezultātā ir izveidots brīvi pieejams darba aizsardzības konsultāciju dienests BAMBUS, kas paredzēts konkrēti būvniecības nozarei, kur dominē MMU, un kas dod uzņēmumiem iespēju tikties ar darba aizsardzības konsultantiem un saņemt informāciju un ieteikumus. Igaunijā kvalitatīvu darba aizsardzības konsultāciju pieejamība lauksaimniecības nozarē ir uzlabota, īstenojot vispusīgu apmācības programmu, kas izstrādāta Lauku lietu ministrijā, sadarbojoties ar Lauku attīstības fondu, ar konkrētu mērķi uzlabot lauksaimniecības konsultantu zināšanas par darba aizsardzību.

Lai gan darba aizsardzības uzlabošana MMU var sagādāt grūtības, projekta rezultāti pārliecinoši parāda, ka MMU biežāk izvēlas programmas, ko tie uzskata par atbilstošām un finansiāli pieejamām, un arī to, ka integrēta pieeja, kad visas ieinteresētās personas izplata vienādus skaidrus vēstījumus, biežāk pārliecina mazos uzņēmumus, ka darba aizsardzības uzlabošana ir gan iespējama, gan lietderīga. Tomēr ievērojama daļa MMU joprojām ir neaizsargāti, to resursi ir nepietiekami un pastāvošais atbalsts un regulatīvās inspekcijas tos nesasniedz.

Konference, izmantojot konstatējumu prezentācijas, interaktīvas apaļā galda diskusijas un speciālistu diskusijas, konsolidē projektā paveikto un sniedz ekspertu viedokli par darbībām, kas būtu jāveic, lai šos konstatējumus īstenotu praksē un izstrādātu risinājumus, kuri palīdzētu pašiem neaizsargātākajiem MMU.

Saites

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu