Esiet sveicināti EU-OSHA dokumentu reģistrā!

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 255. pants, ko īsteno ar 2001. gada 30. maija Regulu Nr. 1049/2001, ikvienam Savienības pilsonim un ikvienai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kam ir juridiskā adrese kādā dalībvalstī, piešķir tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ir apņēmusies uzlabot pārredzamību un 2004. gada maijā ar Valdes lēmumu pieņēma Regulu Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem.

Piekļuvi dokumentiem nosaka šādi noteikumi un tiesību aktos paredzēti noteikumi:

Šajā reģistrā norādīts, kuri dokumenti jau ir publiski pieejami. Ja tie ir pieejami, tad to saturu var parādīt un lejupielādēt tieši no datubāzes.

Skatiet reģistru, lai redzētu pieejamos dokumentus.

Lai iegūtu dokumentus, kuri reģistrā nav pieejami, jums jāaizpilda un jānosūta pieprasījuma veidlapa.

Pieprasījumus var iesniegt arī, nosūtot vēstuli vai e-pasta ziņojumu jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz šādu adresi:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Spain

E-pasts: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Pieeja dokumentiem, uz kuriem attiecas Regulas Nr. 1049/2001 4. un 9. pantā noteiktie izņēmumi, var būt ierobežota.

Lūdzu, ievērojiet, ka jebkuras reģistrā iekļautās atsauces nav juridiski saistošas. Saistoši ir tikai Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti.