You are here

Krāpšanas un interešu konflikta novēršana

ir apņēmusies uzlabot krāpšanas novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanas noteikumus, kā arī ar samērīgām un atturošām sankcijām un ievērojot likumā paredzēto kārtību nodrošināt atbilstīgas kompensācijas saņemšanu un atturošu ietekmi.

Krāpšanas novēršana

Šim nolūkam aģentūra ir pieņēmusi  visaptverošu stratēģiju krāpniecības apkarošanai, kurā ir noteikta dažādu ieinteresēto personu atbildība.

Tas ir saskaņā ar aģentūras Finanšu regulu (30 un 111. pants) un prasībām, kas noteiktas iestāžu darba grupas ceļvedī par turpinājumu vienotai pieejai ES aģentūru nākotnei.

Noderīgas saites

Interešu konfliktu novēršana 

Tāpat EU-OSHA ir apņēmusies nodrošināt Aģentūras lēmumu un sniegtās informācijas integritāti un veicināt pārskatatbildību par tās darbu un pasākumiem. Šo iemeslu dēļ interešu konflikta pārvaldībai un novēršanai ir būtiska loma.

Pēc iecelšanas un ik pēc pieciem gadiem Valde, Birojs un Padomdevēju grupu locekļi iesniedz interešu deklarācijas un savu CV kopsavilkumu saskaņā ar Aģentūras politikas nostādnēm attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību. Politikas nostādnēs ir iekļauts paziņojums par personas datu aizsardzību, kā arī procedūra, kas ir saistīta ar interešu deklarācijas, CV kopsavilkuma un procedūras par uzticības zaudēšanas iesniegšanu, izvērtēšanu un apstiprināšanu.

Turklāt, lai nodrošinātu pārredzamību, izpilddirektora un augstākā līmeņa personāla interešu deklarācijas un CV kopsavilkums ir arī publiski pieejami.

Valde arī pieņem krāpšanas apkarošanas stratēģiju aģentūrā.

Noderīgas saites

Aģentūras politika attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību, tostarp paziņojums par personas datu aizsardzību

Procedūra par interešu deklarācijas un CV kopsavilkuma iesniegšanu, novērtēšanu un apstiprināšanu.

Procedūra saistībā ar uzticības zaudēšanu

Valde, Birojs un Padomdevēju grupu locekļu interešu deklarācijas un CV kopsavilkums

Izpilddirektora un vadošo darbinieku interešu deklarācijas un CV kopsavilkums