Darbs partnerībā — viens no EU-OSHA panākumu faktoriem

Pēdējos 25 gados EU-OSHA ir nodibinājusi, nostiprinājusi un īstenojusi ciešu sadarbību ar plašu partneru tīklu. Ar tīkla starpniecību aģentūra ir veiksmīgi sazinājusies ar darbavietām, lai sniegtu autoritatīvu informāciju par darba aizsardzību un nodrošinātu praktiskus rīkus. Mūsdienās tā sadarbojas ne tikai ar visām dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm, bet arī ar kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, lai veicinātu informētību par riskiem darba vietā un veicinātu uzlabojumu ieviešanu darba aizsardzības jomā.

EU-OSHA galvenie partneri cita starpā ir šādi:

Valdes sastāvā ir pārstāvji no valdībām un darba devēju un darbinieku organizācijām no katras dalībvalsts. Šāda trīspusējā pieeja nodrošina visu ieinteresēto personu viedokļu pārstāvību lēmumu pieņemšanā, un tai ir bijusi būtiska nozīme aģentūras panākumos.

Katrai dalībvalstij ir jānozīmē valsts kontaktpunkts, kas parasti ir kompetenta valsts iestāde, kura nodrošina valsts datus, ko aģentūra izmanto politikas veidotāju informēšanai. Tomēr attiecības starp EU-OSHA un tās kontaktpunktiem nekādā ziņā nav vienpusējas. No savas puses EU-OSHA atbalsta savu kontaktpunktu individuālos centienus darba aizsardzības jomā, kā arī sniedz tiem uzticamu un aktuālu informāciju. Piemēram,

  • aģentūras Kontaktpunktu palīdzības rīks (FAST) atbalsta kontaktpunktus pasākumu un darbību organizēšanā valsts līmenī;
  • EU-OSHA pārtulko materiālus, kas ir būtiski tās kontaktpunktu valsts līmeņa centienu īstenošanai darba aizsardzības jomā.

Valsts kontaktpunktu tīkla izveidi sāka 1997. gadā kopā ar ES dalībvalstīm, kuru skaits tolaik bija 15. ES vērienīgā paplašināšanās 2004. gadā, kad esošajām 15 dalībvalstīm pievienojās vēl 10, radīja jaunu uzdevumu EU-OSHA attiecībā uz riska novēršanas kultūras veicināšanu. Lai uzturētu pastāvīgi augstus darba aizsardzības standartus visās dalībvalstīs, aģentūra izstrādāja paplašināšanas plānu, nosakot šādus mērķus:

  • pielāgot esošos materiālus jauno dalībvalstu vajadzībām;
  • veicināt darba devēju, darbinieku un sociālo partneru informētību par darba aizsardzības nozīmību.

Minētā plāna īstenošanā svarīga nozīme bija efektīvam valsts kontaktpunktu un citu partneru darbam.

Pateicoties efektīvai sadarbībai, kas gadu laikā ir nostiprinājusies, EU-OSHA tīkls patlaban var lepoties ar 39 valsts kontaktpunktiem.

Aģentūra ir pierādījusi, ka koncepcija, kas ir tās pamatā, proti, būt par trīspusēju aģentūru ar valsts kontaktpunktu tīklu un partneriem dalībvalstīs un partnervalstīs, ir efektīva. Šīs koncepcijas rezultātā ir īstenotas jaunas darbības, radīti jauni sadarbības veidi, un tai ir bijusi būtiska nozīme, veicinot vienotu izpratni par mūsu darbības virzienu darbinieku aizsardzībā.

Hans-Horst Konkolewsky, bijušais EU-OSHA direktors

Aģentūra arī ilgstoši sadarbojas ar EEN, kurā patlaban ir aptuveni 600 partnerorganizāciju. Šī sadarbība ir ievērojami uzlabojusi aģentūras spēju ar kopīgi organizētu darbību un pasākumu starpniecību uzrunāt daudzus mazos uzņēmumus un plaši izplatīt EU-OSHA publikācijas un norādījumus.

EU-OSHA panākumi ir atkarīgi arī no ciešām attiecībām ar citiem tās partneriem, tostarp Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu, sociālajiem partneriem un kampaņas partneriem. Vairāk nekā 10 gadu garumā EU-OSHA ir aktīvi izveidojusi ievērojamu kampaņas partneru portfeli — nesenajās kampaņās iesaistījās vairāk nekā 100 oficiālo kampaņas partneru un vairāk nekā 30 plašsaziņas līdzekļu partneru. Tam ir bijusi būtiska nozīme aģentūras organizēto drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu pamatkampaņu efektīvā īstenošanā.

Tagad, 2019. gadā, ir laiks izvērtēt paveikto un atzīt šā plašā tīkla 25 gadu ieguldījumu darba aizsardzības informācijas efektīvā izplatīšanā darbavietām visā Eiropā.