EU-OSHA strādā, ievērojot ES tiesību aktus

Svarīga gadadiena ir laiks pārdomām par pagātni un jaunu izaicinājumu gaidīšanai.

Savā 25. gadadienā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) pārdomā pirms 30 gadiem ieviestās galvenās darba drošības un veselības aizsardzības direktīvas nozīmi un cer sniegt atbalstu Eiropas sociālo tiesību pīlāram.

Pamatdirektīva

Direktīvas 89/391/EEK — Eiropas Pamatdirektīvas par drošību un veselības aizsardzību darbā — publicēšana 1989. gada jūnijā bija nozīmīgs pavērsiena punkts darba ņēmējiem Eiropā. Tas bija pirmais visaptverošais ES darba aizsardzības tiesību akts, kas ieviesa vienotus principus un minimālos standartus, kurus piemēroja visā reģionā.

Pamatdirektīva paredzēja, ka darba devēji ir atbildīgi par darba ņēmēju drošību un veselību. Darba dēvēja atbildība, paredzētie novēršanas principi un darba ņēmēju informēšana, apmācība, konsultācijas un pietiekama līdzdalība ir pamatelementi, uz kuriem balstīta jaunā pieeja drošībai un veselības aizsardzībai darbā. Ir būtiski, ka direktīva arī nodrošināja riska novērtēšanas principa ieviešanu ES darba aizsardzības tiesību aktu pamatā. 

Pamatdirektīva bija jātransponē visu dalībvalstu tiesību aktos līdz 1992. gada beigām. Kopš tā brīža izdotas daudzas citas direktīvas par konkrētiem darba vai apdraudējuma aspektiem.

Eiropas Komisija (EK) 2004. gada paziņojumā secināja, ka Pamatdirektīva un dažas saistītās direktīvas ir palīdzējušas vienkāršot un racionalizēt valstu drošības un veselības aizsardzības tiesību aktus. Turklāt tā ir veicinājusi riska novēršanas kultūras izveidi ES darbavietās un sekmējusi darba aizsardzības svarīgās lomas nodrošināšanu EK darba kārtībā.

EU-OSHA aktīvi veicinājusi tādu mērķu sasniegšanu, kas noteikti secīgajā ES veselības aizsardzības un drošības stratēģijā 2007.–2012. gadam un ES stratēģiskajā satvarā par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam, kuri aktivizēja valstu mēroga stratēģiju turpmāko konsolidēšanu un saskaņošanu ES dalībvalstīs.

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Gandrīz 30 gadus pēc Pamatdirektīvas ieviešanas vēl viens pavērsiena punkts — Eiropas sociālo tiesību pīlārs — nodrošina lielākas tiesības Eiropas iedzīvotājiem labklājības un nodarbinātības ziņā.

“No tiesībām uz taisnīgu atalgojumu līdz tiesībām uz veselības aprūpi, no mūžizglītības, labāka līdzsvara starp darbu un privāto dzīvi un dzimumu līdztiesības līdz ienākumu minimumam — ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru ES iestājas par savu pilsoņu tiesībām strauji mainīgajā pasaulē.”

Jean-Claude Juncker, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, 2017. gada 17. novembris

Pīlārs definē darbu kā sociālās pamattiesības un nodrošina darba ņēmējiem augstu aizsardzības līmeni neatkarīgi no vecuma. Uz darba aizsardzību attiecas 2 no pīlāra 20 principiem:

  • tiesības uz drošām, veselības ziņā labi pielāgotām darbavietām;
  • tiesības uz veselīgu līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi.

Tādējādi pīlārs nodrošina augstu atbalsta līmeni EU-OSHA darbam. Aģentūrai nepārprotami ir svarīga nozīme pīlāra vērtību atbalstīšanā un tā principu ieviešanā praksē. Divas EU-OSHA darba jomas ir īpaši svarīgas:

Būtībā viss aģentūras darbs savā ziņā veicina to, ka darbavietas Eiropā kļūst drošākas un veselīgākas un ka darba dzīve kļūst ilgtspējīgāka, tādā veidā garantējot pīlārā paredzētās tiesības.

Tādējādi 2019. gadā tiek svinēta pirmā ES darba aizsardzības tiesību akta — Pamatdirektīvas, kas darba ņēmējiem nodrošināja vienādas tiesības visā reģionā, — 30. gadadiena. Vienlaikus EU-OSHA cer sniegt praktisku atbalstu Eiropas sociālo tiesību pīlāram un palielināt darba ņēmēju aizsardzību Eiropā. Šāda aģentūras darba vērtības atzīšana sniedz tai jaunu stimulu turpināt darbu ar partneriem, lai Eiropa kļūtu par drošāku un veselīgāku darba vietu.