EU-OSHA atskatās uz 25 gadiem kopš tās dibināšanas

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 2019. gadā svin 25 gadus, kuru laikā veiksmīgi izveidoja un mobilizēja Eiropas partneru tīklu, lai kopā padarītu Eiropas darbavietas drošākas, veselīgākas un produktīvākas.

Darbinieku drošība un veselība ir cilvēka aizsardzības neatņemama sastāvdaļa.[..] Drošs darbs nav tikai saprātīga ekonomikas politika, bet gan viena no cilvēka pamattiesībām.
Kofi Annana Darbinieku piemiņas dienas runa, Ņujorka, 2002. gada 28. aprīlis

Darba aizsardzība jau no paša Eiropas projekta sākuma ir projekta neatņemama daļa. Eiropas Ogļu un tērauda kopiena (EOTK), kas dibināta 1951. gadā, kļuva par Eiropas Ekonomikas kopienas un pēc tam par Eiropas Savienības (ES) pamatakmeni, apvienoja Eiropas ogļu un tērauda rūpniecības nozares, cenšoties labot Eiropas sadrumstalotību un sekmēt sadarbību nākotnē. Tādējādi uzmanības centrā negaidot nonāca divas no tā laika bīstamākajām darbavietām. Tas lika formulēt vienu no EOTK galvenajiem mērķiem — nodrošināt “darbinieku dzīves apstākļu vienādošanu un uzlabošanu” minētajās nozarēs.

Tomēr tikai 1985. gadā Eiropā tika panākta trīspusēja pieeja darba aizsardzībai. Tā laika Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Jacques Delors iniciatīvas rezultātā “sociālā dialoga” jēdzienam tika piešķirts ES konstitucionālais mandāts, un tas pavēra ceļu Pamatdirektīvas (89/391/EEK) publicēšanai 1989. gadā, kura 2019. gadā atzīmēs savu 30. gadadienu. Šis nozīmīgais atskaites punkts darba aizsardzībā ne tikai izveidoja obligātās darba aizsardzības prasības ES, bet arī riska novērtējumu noteica par darba aizsardzības tiesību aktu pamatu.

Uzreiz pēc Pamatdirektīvas publicēšanas Eiropas Komisija uzsāka Eiropas mēroga kampaņu, kuras mērķis bija pienācīgi un patiesi pievērsties darba aizsardzībai un nedrošas darba vides kaitīgajai ietekmei — tā pasludināja 1992. gadu par Eiropas Darba drošības, higiēnas un veselības gadu. Tā bija reakcija uz šokējošiem skaitļiem Eiropas darbavietās: 20. gs. 90. gadu sākumā Eiropā katru gadu notika 4 miljoni nelaimes gadījumu darbavietā, 8000 no tiem bija letāli, izmaksājot Eiropai 20 miljonus EUR. Eiropas gada mērķis bija uzlabot informētību par darba aizsardzības riskiem un attiecīgajiem tiesību aktiem un izcelt darbu, kas tiek veikts, lai uzlabotu drošības standartus.

1992. Eiropas gads un darba aizsardzības tiesību aktu pieaugošais apjoms bija pamats Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras EU-OSHA izveidei.

Lēmums par aģentūras izveidi tika pieņemts Padomes augstākā līmeņa sanāksmē 1993. gada oktobrī, bet pēc tam 1994. gadā pieņēma Regulu (EK) Nr. 2062/1994, ar ko izveidoja EU-OSHA, un 2019. gadā stājās spēkā neliels regulas grozījums. 

Bija lieliski būt par daļu no komandas, kas izveidoja jaunu iestādi tādā jomā, kas ir ļoti svarīga un kurā var paveikt tik daudz. Mērķis bija paaugstināt darba aizsardzības standartu darbavietās visā ES, lai darbiniekiem katrā valstī būtu vienāda aizsardzība.
Hans-Horst Konkolewsky, bijušais EU-OSHA direktors

Jau no paša sākuma EU-OSHA darbība bija saskaņota ar ES darba aizsardzības stratēģijām un Eiropas Komisiju, un aģentūrai ir bijusi galvenā loma šajās stratēģijās un saistītajā saziņā.

EU-OSHA misija un vīzija bija skaidra jau no paša sākuma:

  • izstrādāt, apkopot un nodrošināt kvalitatīvu informāciju, analīzi un rīkus, lai veicinātu zināšanas, veidotu izpratni un apmainītos ar darba aizsardzības informāciju un labu praksi;
  • uzņemties atzīta līdera lomu, veicinot drošas un veselīgas darbavietas Eiropā, lai sekmētu gudru, ilgtspējīgu, produktīvu un iekļaujošu ekonomiku.

Aģentūras veiksmīgu šo mērķu izpildi pēdējo 25 gadu laikā var saistīt ar tās divkāršajām priekšrocībām: kontaktpunktu tīklu un trīspusējo darba veidu.

Trīspusējais modelis ļauj valdību, darba devēju organizāciju un darbinieku apvienību viedokļus gan ievērot, gan pārstāvēt lēmumu pieņemšanā, stiprinot EU-OSHA sadarbības un partnerības vērtības. Šim modelim kopā ar EU-OSHA plašo kontaktpunktu un partneru tīklu valsts līmenī ir divējāda ietekme:

  • tas ir bijis būtisks, lai izveidotu vienotu izpratni par riskiem darbavietā un veidiem, kā tos risināt.
  • Tas ir ļāvis aģentūrai efektīvi attīstīt un veicināt riska novēršanas kultūru Eiropas darbavietās.

Šie sasniegumi ir palīdzējuši ievērojami uzlabot darba apstākļus ES dalībvalstīs.

Par vēl 25 veiksmīgas sadarbības gadiem un centieniem veidot izpratni un veicināt labu praksi darba aizsardzības jomā! Skatīt vairāk rakstu šajā sērijā.