You are here

Pranešimas dėl privatumo

Agentūros struktūrinio padalinio darbuotojas, kuriam pavesta tvarkyti asmens duomenis

Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovas Andrew Smith.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Siekiant rinkti anoniminius statistinius duomenis apie naudojimąsi šia svetaine, kaskart joje apsilankant sukuriami prisijungimo failai, kuriuos sudaro šie apibendrinti duomenys: bendras apsilankymų skaičius, naudotojų kilmės valstybės, seansų trukmė ir naudotojų seansų naršymo istorija.

 

Tvarkomų duomenų rūšis

Šiuos prisijungimo failus sudaro ši informacija:

  • naudotojo IP adresas;
  • naudotojo užklausos prisijungti prie svetainės perdavimo žiniatinklio serveriui data ir laikas;
  • prašomas suteikti universalusis adresas (angl. URL);
  • užklausėjui (naudotojui) suteiktas HTTP protokolo grįžimo kodas;
  • užklausėjo užklausos apdorojimo laikas;
  • užklausėjo naudotojo agento eilutė.

 

Teisinis pagrindas

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo ir vėlesni jo pakeitimai.

 

Duomenų tvarkymo teisėtumas

Duomenų tvarkymas grindžiamas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) 5 straipsnio a punktu.

 

Duomenų gavėjai

Prieiga prie asmens duomenų suteikiama atsižvelgiant į susijusių subjektų vaidmenį ir atsakomybę („reikia žinoti“ principas):

  • tinkamai paskirtiems EU-OSHA darbuotojams;
  • EU-OSHA serverio prieglobos paslaugas teikiančiam išorės paslaugų teikėjui;
  • prireikus Teisės tarnybai, Tarnautojų teismui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos ombudsmenui, Audito Rūmams, Vidaus audito tarnybai.

Visi išvardyti duomenų gavėjai privalo laikytis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. EU-OSHA neatskleis asmens duomenų trečiosioms šalims. EU-OSHA neatskleis asmens duomenų tiesioginės komercinės rinkodaros tikslais.

Slapukai (angl. cookies)

Kaskart apsilankius šioje interneto svetainėje bus naudojami laikinieji seanso slapukai. Šie slapukai reikalingi tam, kad įvyktų seansas. Uždarius seanso naršyklę slapukai bus ištrinti. Naudotojo IP adresas slapukuose nėra saugomas. Slapukams suteikiamas unikalus identifikacinis numeris, kuris yra visiškai anonimiškas. Šis numeris naudojamas tam, kad būtų galima įvykdyti seansus.

Šioje svetainėje naudojama su žiniatinkliu susijusius statistinius duomenis renkanti „Piwik“ programinė įranga, kuri įdiegta tik Europos Sąjungoje esančiuose EU-OSHA serveriuose. „Piwik“ saugos slapukus jūsų kompiuteryje, tačiau ji nerinks jokių asmens duomenų. Anoniminis identifikacinis numeris leis „Piwik“ atpažinti jūsų seansą, tačiau niekam kitam šis numeris neturi jokios reikšmės ir juo pasinaudojant negalima nustatyti atskiro naudotojo.

Jei nenorite, kad, naudodama „Piwik“, EU-OSHA sektų jūsų naršymo istoriją, galite išjungti „Piwik“ funkciją spustelėdami šią nuorodą.

Šioje svetainėje taip pat naudojama „Google Analytics“ programa, t. y. „Google“ įmonės teikiama žiniatinklio analizės programa. „Google Analytics“ naudojami slapukai, t. y. jūsų kompiuteryje esantys tekstiniai failai, kurie padeda EU-OSHA analizuoti naudojimosi svetaine įpročius.

Slapuko surinkta informacija apie jūsų naudojimosi svetaine įpročius (šiuo atveju nerenkami jokie asmens duomenys) bus perduodama į Jungtinėse Valstijose esančius „Google“ serverius ir juose saugoma. „Google“ šią informaciją naudos siekdama įvertinti naudojimosi svetaine įpročius, rengdama svetainės operatoriams ataskaitas apie svetainės veikimą ir teikdama kitas su svetainės veikimu ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas.

„Google“ įstatymo numatytais atvejais šią informaciją taip pat gali perduoti trečiosioms šalims arba jeigu tokios trečiosios šalys informaciją tvarko „Google“ vardu. „Google“ jūsų IP adreso nesusies su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis.

Pasirinkdami atitinkamas savo naršyklės nuostatas, galite atsisakyti slapukų naudojimo, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl išjungtų slapukų gali neveikti tam tikros šios svetainės funkcijos. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad „Google“ tvarkytų jūsų duomenis pirmiau nurodytu būdu ir tikslais.

Slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos apie jus ir jais pasinaudojant negalima nustatyti atskiro naudotojo.

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ sektų jūsų veiksmus, galite pasinaudoti „Google“ naršyklės įrankiais ir išjungti šią programą.

 

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ir užblokuoti (tuo atveju, jeigu duomenys yra netikslūs), prašyti atšaukti duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13, 14, 15, 16 ir 18 straipsniuose nustatytais atvejais.

Kilus klausimams arba norėdami pateikti skundą dėl savo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ar naudojimo, susisiekite su mumis e. paštu: information@osha.europa.eu (laišką pavadinkite „duomenų apsauga“).

 

Informacija apie duomenų saugojimo terminą

Prisijungimo failuose esanti informacija EU-OSHA serveryje, kurio prieglobą vykdo Europos Sąjungoje įsikūręs išorės paslaugų teikėjas, saugoma 2 metus.

 

Anoniminių statistinių duomenų ataskaitoms parengti reikalingi duomenys bus saugomi ilgiau.

 

Saugumo priemonės

Siekdami užtikrinti apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie duomenų arba neteisėto duomenų pakeitimo, atskleidimo arba sunaikinimo, mes imamės tinkamų saugumo priemonių. Tai reiškia duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktikos vidaus peržiūrą ir saugumo priemones, įskaitant atitinkamą ryšio šifravimą ir fizines saugumo priemones, padedančias apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, kuriose saugome asmens duomenis.

 

Prašymas pateikti informaciją

Visą papildomą informaciją, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektai gali gauti pateikdami prašymą EU-OSHA duomenų apsaugos pareigūnui e. paštu: dpo@osha.europa.eu.

 

Teisė kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP)

Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (http://www.edps.europa.eu), jei mano, kad duomenų tvarkymo veiksmai neatitinka Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų reikalavimų.