EU-OSHA vertinimo ataskaitos

Siekiant pagerinti sprendimų priėmimą, EU-OSHA įsipareigoja vykdyti tiek ex ante, tiek ex post vertinimus pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį. Vertinimai vykdomi siekiant nustatyti, ar agentūros darbas yra tvarus ir svarbus vartotojams ir ar tikslai yra pasiekti.

Vertinimai vykdomi remiantis daugiamete vertinimo programa, kuri yra suderinta su daugiamečiu programavimo ciklu.

Bendrąjį agentūros ir jos veiklos efektyvumo vertinimą kas penkerius metus atlieka išorės rangovas. Jame fiksuojami agentūros veiklos rezultatai.

Nuorodos į agentūros bendrojo vertinimo ataskaitas ir veiklos efektyvumo informaciją pateikiamos toliau.

Bendrieji EU-OSHA įvertinimai

Share this on: