Suomijos pirmininkavimas ES


ES Tarybai pirmininkauja 28 valstybių narių nacionalinės vyriausybės, kurios viena kitai pirmininkavimo funkcijas perduoda kas šešis mėnesius, kasmet sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmininkaujančios valstybės pareigos yra labai atsakingos: valstybė narė šiuo laikotarpiu pirmininkauja ES Tarybos, kuri yra vienas iš pagrindinių ES sprendimus priimančių organų, posėdžiams. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė privalo užtikrinti, kad valstybės narės dirbtų darniai, prireikus ieškotų kompromiso ir visada atsižvelgtų į visos ES interesus.

Pirmininkavimo darbo programą 18 mėnesių rengia trys valstybės narės (trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupė). Pirmininkaujanti valstybė narė nustato išsamius tikslus, kuriuos ji nori pasiekti pirmininkavimo metu, ir kartu su kitomis trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupės narėmis įvardija ilgalaikius uždavinius, kurių per vos šešis mėnesius įgyvendinti neįmanoma.

2019 m. liepos 1 d. Suomija pradeda pirmininkauti ES Tarybai. Antroji iš esamos trijų valstybių narių grupės, kartu su Rumunija ir Kroatija, sieks įgyvendinti bendroje programoje nustatytus tikslus.

Vienas iš pirmininkaujančių valstybių prioritetų – siekti, kad ES būtų konkurencinga ir socialiniu požiūriu įtrauki. Europa turi imtis tvarių priemonių visuomenės senėjimo ir pasaulinės konkurencijos iššūkiams spręsti, kad padidėtų našumas ir konkurencingumas. Tuo pačiu reikia nuosekliai toliau plėtoti Europos socialinių teisių ramstį, kad piliečiai pamatytų apčiuopiamus rezultatus.

Be to, ES reikalinga į ateitį orientuota plataus masto nuolatinio mokymosi strategija, kurioje būtų atsižvelgiama į darbo pokyčius ir skaitmeninimą. Kitas esminis būdas kuo labiau didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą – skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. ES ir valstybės narės turėtų toliau imtis veiksmų lyčių lygybei profesiniame gyvenime skatinti, profesiniam ir asmeniniam gyvenimui suderinti, vienodam atlygiui gauti. Be to, Europoje reikia stengtis ilginti profesinę karjerą, gerinant darbuotojų saugą ir sveikatą, tobulinant sveikatos priežiūros politiką ir darbo ne visą darbo laiką sistemas.

Pirmininkaujanti Suomija išreiškė paramą veiksmų gairėms dėl kancerogenų. Šia sistema, kurią bendrai finansuoja EU-OSHA, didinamas informuotumas apie kancerogenų poveikio darbo vietoje keliamą riziką ir raginama keistis gerąja patirtimi. Pirmininkaujanti šalis lapkričio 27–28 d. surengs konferenciją „Bendromis jėgomis siekime, kad nebeliktų profesinio vėžio“.

Apsilankykite Suomijos pirmininkavimui ES skirtoje svetainėje

Žiūrėti vaizdo įrašą „Kas yra pirmininkavimas Tarybai ir kaip tai veikia?“