Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Tarybai pirmininkauja valstybių narių nacionalinės vyriausybės, kurios viena kitai pirmininkavimo funkcijas perduoda kas šešis mėnesius, t. y. kasmet sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmininkavimo pareigos yra didelė atsakomybė – pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja ES Tarybos, kuri yra vienas iš pagrindinių ES sprendimus priimančių organų, posėdžiams. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė privalo užtikrinti, kad valstybės narės dirbtų darniai, prireikus tartųsi ieškodamos kompromiso ir visada siektų užtikrinti visos ES interesus.

Pirmininkavimo darbo programą 18 mėnesių laikotarpiu vykdo trys valstybės narės (trijų paeiliui pirmininkaujančių valstybių narių grupė). Pirmininkaujanti valstybė narė nustato aiškius tikslus, kuriuos ji nori pasiekti savo pirmininkavimo laikotarpiu ir, kartu su kitomis valstybėmis iš trijų paeiliui pimininkaujančiųjų grupės įvardija ilgalaikius uždavinius, kuriems įgyvendinti šešių mėnesių nepakaktų.

ES Tarybos interneto svetainėje rasite daugiau informacijos apie šiuo metu pirmininkaujančią šalį.