You are here

Bulgarijos pirmininkavimas ES


EE-logotipas-2017ES Tarybai pirmininkauja 28 valstybių narių nacionalinės vyriausybės, kurios viena kitai pirmininkavimo funkcijas perduoda kas šešis mėnesius, kasmet sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmininkaujančios valstybės pareigos yra labai atsakingos: valstybė narė šiuo laikotarpiu pirmininkauja ES Tarybos, kuri yra vienas iš pagrindinių ES sprendimus priimančių organų, posėdžiams. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė privalo užtikrinti, kad valstybės narės dirbtų darniai, prireikus ieškotų kompromiso ir visada atsižvelgtų į visos ES interesus.

Pirmininkavimo darbo programą 18 mėnesių rengia trys valstybės narės (trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupė). Pirmininkaujanti valstybė narė nustato išsamius tikslus, kuriuos ji nori pasiekti pirmininkavimo metu, ir kartu su kitomis trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupės narėmis įvardija ilgalaikius uždavinius, kurių per vos šešis mėnesius įgyvendinti neįmanoma.

Bulgarija pirmininkavimą perima 2018 m. sausio 1 d. Dabartinė trijų valstybių narių grupė (Estija, Bulgarija ir Austrija) toliau įgyvendins savo bendrą 18 mėnesių programą.

Pagrindinės Bulgarijos pirmininkavimo temos bus šios:

  • sutarimas – didinant ES piliečių saugumą ir veiksmingai valdant migraciją;
  • konkurencingumas – dėmesį sutelkiant į bendrosios rinkos stiprinimą;
  • sanglauda – investuojant į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, taip siekiant užtikrinti vienybę ir solidarumą.

Apsilankykite Bulgarijos pirmininkavimo svetainėje

Žiūrėkite vaizdo įrašą „Kas yra pirmininkavimas Tarybai ir kaip tai veikia?“