You are here

Rumunijos pirmininkavimas ES


ES Tarybai pirmininkauja 28 valstybių narių nacionalinės vyriausybės, kurios viena kitai pirmininkavimo funkcijas perduoda kas šešis mėnesius, kasmet sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmininkaujančios valstybės pareigos yra labai atsakingos: valstybė narė šiuo laikotarpiu pirmininkauja ES Tarybos, kuri yra vienas iš pagrindinių ES sprendimus priimančių organų, posėdžiams. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė privalo užtikrinti, kad valstybės narės dirbtų darniai, prireikus ieškotų kompromiso ir visada atsižvelgtų į visos ES interesus.

Pirmininkavimo darbo programą 18 mėnesių rengia trys valstybės narės (trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupė). Pirmininkaujanti valstybė narė nustato išsamius tikslus, kuriuos ji nori pasiekti pirmininkavimo metu, ir kartu su kitomis trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupės narėmis įvardija ilgalaikius uždavinius, kurių per vos šešis mėnesius įgyvendinti neįmanoma.

Naujas ES pirmininkaujančių valstybių trejetas pradeda dirbti nuo 2019 m. sausio 1 d. Rumunija Tarybai pirmininkaus pirmoji nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., po to – Suomija ir Kroatija. Trys šalys bendradarbiaus siekdamos įgyvendinti 18-os mėnesių bendrą programą.

Rumunija savo pirmininkavimo laikotarpiu daugiausia dėmesio skirs Europos žmonių poreikiams ir savo veiklą sutelks į tokias sritis, kaip antai:

  • inovacijos, tvari plėtra, užimtumas ir socialinės teisės;
  • saugos ir saugumo palaikymas Europoje;
  • Europos pozicijos stiprinimas pasauliniu mastu;
  • Europos bendrųjų vertybių, įskaitant socialinį teisingumą, demokratiją, pagarbą ir toleranciją, puoselėjimas.

Pirmininkavimo prioritetai grindžiami Komisijos tikslais ir ankstesnio pirmininkaujančių šalių trejeto (Estijos, Bulgarijos ir Austrijos) nustatytomis problemomis. Pirmininkaujančioms šalims suteikiama galimybė atkreipti dėmesį į tas temas, kurios joms yra ypač aktualios.

Apsilankyti Rumunijos pirmininkavimo svetainėje

Žiūrėti vaizdo įrašą „Kas yra pirmininkavimas Tarybai ir kaip tai veikia?“