Metinės ataskaitos

Metinė veiklos ataskaita

Kiekvienais finansiniais metais EU-OSHA direktorius rengia ataskaitą apie praėjusių metų agentūros veiklą. Ataskaitoje, parengtoje pagal programavimo dokumento metinės darbo programos struktūrą, pateikiama informacija apie pagrindinių plane išdėstytų tikslų ir veiklos įgyvendinimą. Be to, joje nagrinėjami ištekliai, kurie buvo panaudoti siekiant agentūros tikslų. 

Metinė veiklos ataskaita taip pat yra ir direktoriaus valdymo ataskaita, kurioje, pvz., aptariama, kaip įgyvendinami vidaus kontrolės standartai.

EU-OSHA valdančioji taryba analizuoja ir vertina veiklos ataskaitą. Tai yra svarbus proceso, per kurį vertinama, kaip Agentūra įvykdė atitinkamų metų biudžetą (biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra), etapas.

Kiekvienoje veiklos ataskaitoje pateikiamas patikinimo pareiškimas, kuriame direktorius nurodo, kad:

  • ataskaita parodomas tikras ir teisingas vaizdas;
  • galiojančiose sistemose nustatytos būtinosios garantijos, susijusios su finansinių sandorių teisėtumu ir tvarkingumu;
  • ataskaitoje pateikta visa svarbiausia informacija.

Metinė ataskaita

EU-OSHA steigiamajame reglamente nustatyta, kad valdančioji taryba turi pareigą tvirtinti bendrąją EU-OSHA veiklos ataskaitą ir ne vėliau kaip iki birželio 15 d. pateikti ją Europos Parlamentui, Komisijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Audito Rūmams, valstybėms narėms ir Saugos, higienos ir sveikatos apsaugos darbe patariamajam komitetui.

Tai yra papildoma, tačiau atskira užduotis: ją valdančioji taryba vykdo vertindama Agentūros metinę veiklos ataskaitą, kurią privalu rengti pagal Agentūros finansinį reglamentą ir kuri svarstoma pagal atskirą darbotvarkės punktą.

Prieiga prie visų metinių ataskaitų.