Metinė veiklos ataskaita

Vienas iš būdų, kuriuo EU-OSHA užtikrina savo skaidrumą ir atskaitomybę, yra metinių veiklos ir pasiekimų ataskaitų paskelbimas.

Kiekvienais finansiniais metais EU-OSHA vykdantysis direktorius parengia ataskaitą apie agentūros darbą ir veiklą. Ataskaitoje, parengtoje laikantis programavimo dokumento metinės darbo programos struktūros, pateikiama informacija apie pagrindinių plane išdėstytų tikslų ir veiklos įgyvendinimą. Be to, joje nagrinėjama, kokie ištekliai buvo panaudoti siekiant agentūros tikslų. 

Metinė veiklos ataskaita kartu yra ir vykdomojo direktoriaus valdymo ataskaita, kurioje, pavyzdžiui, aptariami vidaus kontrolės sistemos, įskaitant vidaus ir išorės audito rezultatus, ir išorės vertinimo sistemos įgyvendinimo klausimai, taip pat veiklos rodiklių rezultatai bei finansinė ir su žmogiškaisiais ištekliais susijusi informacija.

Veiklos ataskaitą analizuoja ir vertina EU-OSHA valdančioji taryba. Tai yra svarbus proceso etapas, kurio metu vertinama, kaip agentūra įvykdė metinį biudžetą (biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas, kuriame dalyvauja Europos Parlamentas ir Taryba).