Metinė veiklos ataskaita

Vienas iš būdų, kuriuo EU-OSHA užtikrina savo skaidrumą ir atskaitomybę, yra metinių veiklos ir pasiekimų ataskaitų skelbimas.

Kiekvienais finansiniais metais EU-OSHA vykdomasis direktorius parengia ataskaitą apie agentūros darbą ir veiklą. Ataskaitoje, parengtoje laikantis programavimo dokumento metinės darbo programos struktūros, pateikiama informacija apie pagrindinių plane išdėstytų tikslų ir veiklos įgyvendinimą. Be to, joje nagrinėjami ištekliai, panaudoti siekiant agentūros tikslų 

Metinė veiklos ataskaita kartu yra ir vykdomojo direktoriaus valdymo ataskaita, kurioje aptariami, pavyzdžiui, vidaus kontrolės sistemos, įskaitant vidaus ir išorės audito rezultatus, ir išorės vertinimo sistemos įgyvendinimo klausimai, taip pat veiklos rodiklių rezultatai bei finansinė ir su žmogiškaisiais ištekliais susijusi informacija.

Veiklos ataskaitą analizuoja ir vertina EU-OSHA valdančioji taryba. Tai yra svarbus proceso etapas, kurio metu vertinama, kaip agentūra įvykdė metinį biudžetą (biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas, kuriame dalyvauja Europos Parlamentas ir Taryba).

Norėdami susipažinti su ankstesnių metų metinėmis veiklos ataskaitomis, apsilankykite mūsų leidinių skiltyje.