Europos rizikos stebėjimo tarnyba

EU-OSHA Europos rizikos stebėjimo tarnybos (ERO) tikslas – siekiant laiku imtis veiksmingesnių prevencinių priemonių, nustatyti naują ir kylančią riziką darbuotojų saugai ir sveikatai.

Siekdama šio tikslo Europos rizikos stebėjimo tarnyba (ERO) teikia Europos darbuotojų saugos ir sveikatos apžvalgas, aprašo tendencijas ir pagrindinius veiksnius, numato su darbu susijusius pokyčius ir jų tikėtiną poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai.

Uždaviniai

Naujos technologijos ir ekonominių bei socialinių sąlygų raida keičia mūsų visuomenę, todėl darbo vietos, darbo praktika ir procesai nuolat kinta. Taip susiklosčiusiose naujose situacijose atsiranda naujų rizikos veiksnių ir problemų darbuotojams ir darbdaviams, todėl būtina politiniais, administraciniais ir techniniais metodais darbe užtikrinti aukšto lygio darbuotojų saugą ir sveikatą.

Veiksminga prevencija gali iš esmės padėti siekti bendro strategijos „Europa 2020“ uždavinio, t. y. užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį ekonomikos augimą ir užimtumo lygį padidinti nuo 69 % iki 75 %. Daug žmonių iš darbo rinkos pasitraukia dėl prastų darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų, todėl labai svarbu geriau numatyti riziką, jei norima pagerinti rizikos prevenciją ir užtikrinti ilgalaikį darbingą amžių ir didesnį užimtumo lygį.

Vėliau patvirtintose Europos strategijose, susijusiose su darbuotojų sauga ir sveikata, įvardytas poreikis pasiruošti šioms naujos aplinkybėms ir pabrėžta, kad:

„norint kontroliuoti riziką, būtina numatyti naujus ir kylančius rizikos veiksnius, susijusius tiek su technikos naujovėmis, tiek su socialiniais pokyčiais.
Siekiant šio tikslo svarbiausia nuolat stebėti riziką, remiantis sistemingai renkama informacija ir mokslinėmis nuomonėmis.“ (2002–2006 m. Bendrijos darbuotojų saugos ir sveikatos strategija)

Šioje strategijoje išsakytas raginimas, kad EU-OSHA įsteigtų Europos rizikos stebėjimo tarnybą, kuri vykdytų šias užduotis, buvo papildytas kitoje 2007–2012 m. Bendrijos strategijoje, kurioje pabrėžta rizikos numatymo svarba ir buvo prašoma, kad Agentūros įsteigta Europos rizikos stebėjimo tarnyba imtųsi įvairių iniciatyvų.

Naujausioje Europos strategijoje – 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginėje programoje – ši tema toliau plėtojama ir raginama paisyti Europos rizikos stebėjimo tarnybos išvadų.

Kaip dirba Europos rizikos stebėjimo tarnyba?

Europos rizikos stebėjimo tarnybos veikla duoda papildomos naudos: tarnyba renka ir analizuoja informaciją, pateikia ją reikiamame kontekste (ypač atsižvelgdama į Europos socialinę darbotvarkę ir Bendrijos strategiją), siekia nustatyti tendencijas, kad būtų galima „numatyti pokyčius“, ir tinkamai praneša apie svarbiausius klausimus mūsų tikslinei auditorijai: politikos formuotojams ir tyrėjams. Taip pat siekiame skatinti EU-OSHA suinteresuotųjų šalių diskusijas ir svarstymus ir sukurti diskusijų forumą įvairaus lygio politikų ir ekspertų diskusijoms.

Naujai ir kylančiai rizikai nustatyti reikalingos informacijos galima gauti iš įvairių šaltinių, pvz., oficialių registrų duomenų, mokslinės literatūros, ekspertų prognozių ar tyrimų duomenų. Siekdami atsižvelgti į visus šiuos galimus informacijos šaltinius, savo veiklą skirstome į tris pagrindines sritis: