Europos įmonių tinklas

Europos įmonių tinklas

Europos įmonių tinklasEuropos įmonių tinklas (EEN) yra pavyzdinė Europos iniciatyvia, kurios tikslas – skatinti inovacijas ir teikti verslo paramą visoms Europos Sąjungos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Tinklas, kuris sukurtas įgyvendinant Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą, veikia pagal vieno langelio principą ir jame teikiama informacija apie ES politiką ir teisės aktus, finansavimo galimybes, pagalba ieškant verslo partnerių ir parama stiprinant gebėjimus mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Tinkle veikia apytiksliai 600 organizacijų partnerių (iš 53 šalių), kurios teikia MVĮ pačias įvairiausias paslaugas.

Komunikacijos partnerystės projekto tikslas – didinti informuotumą apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) svarbą MVĮ ir suteikti joms lengvą prieigą prie praktinės informacijos ir naudingų kontaktinių duomenų nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, pvz., per nacionalinius partnerių susitikimus, dalijant informuotumo didinimo medžiagą ir vykdant kitokią veiklą, pvz., EEN DSS apdovanojimus.

EEN nariai yra vieni pagrindinių partnerių, padedančių EU-OSHA siekti savo tikslų kartu su Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniu direktoratu (GD GROW), Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąja įstaiga (EASME) ir EU-OSHA nacionaliniais ryšių punktais.

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniam direktoratui (GD GROW) pavesta užduotis skatinti Europos įmonėms palankią augimo aplinką. Generalinis direktoratas atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“ ir veikia kaip Europos Komisijos tarnyba, atsakinga už, pvz., prekių ir paslaugų vidaus rinkos sukūrimą, verslumo skatinimą, augimą ir galimybių MVĮ gauti finansavimą palengvinimą.

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME) – tai Europos Komisijos įsteigta įstaiga, kuri Europos Komisijos vardu valdo svarbias tam tikrų ES programų dalis, įskaitant Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą (COSME), aplinkos finansinę priemonę (LIFE), programą „Horizontas 2020“ ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF).

Ši įstaiga siekia padėti sukurti konkurencingesnę ir efektyviai išteklius naudojančią Europos ekonomiką, pagrįstą žiniomis ir inovacijomis.

Europos įmonių tinklo ambasadoriai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir jų vaidmuo

Europos įmonių tinklo apdovanojimai darbuotojų saugos ir sveikatos temaNuo 2009 m. EEN bendradarbiauja su EU-OSHA, kad didintų MVĮ ir labai mažų įmonių informuotumą apie DSS. Kad galėtų vykdyti šią užduotį, EEN paskiria šalies DSS ambasadorius. Jie, be kita ko, koordinuoja veiklą, nacionaliniu lygmeniu skatina DSS mažosiose ir vidutinėse įmonėse ir kartą per metus teikia EU-OSHA ataskaitą apie savo veiklą DSS srityje.

Žr. išsamų EEN DSS ambasadorių sąrašą

Pagal Komunikacijos partnerystės programą sudarytos Komunikacijos partnerystės darbo grupės (kuriai priklauso trys nacionaliniai ryšių punktai, trys EEN DSS ambasadoriai ir EU-OSHA, GROW GD ir EASME atstovai) pagrindinė funkcija – teikti strategines ir specializuotas konsultacijas EU-OSHA komunikacijos partnerystės strategijos įgyvendinimo ir stebėsenos klausimais.

Europos įmonių tinklo apdovanojimai darbuotojų saugos ir sveikatos tema

Per Agentūros saugių darbo vietų kampaniją įteikiamo EEN DSS apdovanojimo tikslas – didinti MVĮ informuotumą apie darbuotojų saugą ir sveikatą ir ją skatinti. EEN nariai iš 27 valstybių narių, taip pat iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos kviečiami teikti konkursui paraiškas dėl bet kurio savo projekto, kuriuo siekiama skatinti didesnę MVĮ darbuotojų saugą ir sveikatą ir kuris atitinka vieną iš toliau nurodytų kategorijų: DSS skatinanti veikla ir renginiai; tinklų kūrimas ir spausdintinė ir internetinė komunikacija bei leidiniai.

EEN DSS apdovanojimas įteikiamas kas dvejus metus.

2013 m. | 2014–2015 m. | 2016-17 m.  2018/19 m.