You are here

Sukčiavimo ir interesų konfliktų prevencija.

EU-OSHA yra įsipareigojusi gerinti sukčiavimo prevenciją ir nustatymą, sukčiavimo atvejų tyrimo sąlygas ir užtikrinti tinkamą žalos atlyginimą ir atgrasomąjį poveikį, įskaitant proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas ir procedūrų laikymąsi.

Sukčiavimo prevencija

Šiuo tikslu Agentūra patvirtino išsamią kovos su sukčiavimu strategiją, kurioje apibrėžiamos įvairių suinteresuotųjų subjektų pareigos.

Tai atitinka Agentūros finansinį reglamentą (30 ir 111 straipsnius) ir reikalavimus, nustatytus Gairėse dėl tolesnio vadovavimosi bendruoju požiūriu, susijusiu su ES agentūrų ateitimi, kurias parengė Tarpinstitucinė darbo grupė.

Naudingos nuorodos

Interesų konflikto prevencija 

Be to, EU-OSHA yra įsipareigojusi užtikrinti agentūros priimtų sprendimų ir pateiktos informacijos principingumą ir skatinti atskaitomybę, susijusią su jos darbu ir veikla. Todėl valdyti interesų konfliktus ir užtikrinti jų prevenciją  – labai svarbu.

Kaip reikalaujama pagal agentūros interesų konfliktų valdymo politiką, valdybos, biuro ir patariamųjų grupių nariai pateikia interesų deklaracijas ir savo CV santrauką po paskyrimo ir kas 5 metus. Politika apima privatumo pareiškimą, su interesų deklaracijos ir CV santraukos pateikimu, vertinimu ir patvirtinimu susijusią procedūrą bei procedūrą dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu.

Be to, siekiant užtikrinti skaidrumą, direktoriaus ir vyresniųjų pareigūnų interesų deklaracijos ir CV santraukos taip pat skelbiamos viešai.

Naudingos nuorodos

Agentūros politika dėl interesų konflikto valdymo, įskaitant privatumo pareiškimą

Interesų deklaracijos ir CV santraukos pateikimo, vertinimo ir patvirtinimo procedūra

Procedūra dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu

Valdybos, biuro ir patariamųjų grupių narių interesų deklaracijos ir CV santraukos

Direktoriaus ir vyresniųjų pareigūnų interesų deklaracijos ir CV santraukos