You are here

Sukčiavimo ir interesų konfliktų prevencija.

EU-OSHA yra įsipareigojusi gerinti sukčiavimo prevenciją ir nustatymą, sukčiavimo atvejų tyrimo sąlygas ir užtikrinti tinkamą žalos atlyginimą ir atgrasomąjį poveikį, įskaitant proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas ir procedūrų laikymąsi.

Sukčiavimo prevencija

Šiuo tikslu Agentūra patvirtino išsamią kovos su sukčiavimu strategiją, kurioje apibrėžiamos įvairių suinteresuotųjų subjektų pareigos.

Tai atitinka Agentūros finansinį reglamentą (30 ir 111 straipsnius) ir reikalavimus, nustatytus Gairėse dėl tolesnio vadovavimosi bendruoju požiūriu, susijusiu su ES agentūrų ateitimi, kurias parengė Tarpinstitucinė darbo grupė.

Naudingos nuorodos

Interesų konflikto prevencija 

Be to, EU-OSHA yra įsipareigojusi užtikrinti agentūros priimtų sprendimų ir pateiktos informacijos principingumą ir skatinti atskaitomybę, susijusią su jos darbu ir veikla. Todėl valdyti interesų konfliktus ir užtikrinti jų prevenciją  – labai svarbu.

Kaip nustatyta pagal EU-OSHA interesų konfliktų valdymo tvarką, Valdančiosios tarybos, Vykdomosios valdybos ir patariamųjų grupių nariai po paskyrimo ir kas 5 metus teikia interesų deklaracijas ir savo CV santraukas. Šioje tvarkoje apibrėžtas pareiškimas dėl privatumo, interesų deklaracijų ir CV santraukų teikimo, vertinimo ir tvirtinimo procedūra ir procedūra, taikoma nustačius piktnaudžiavimą pasitikėjimu.

Be to, siekiant užtikrinti skaidrumą, vykdomojo direktoriaus ir vyresniųjų pareigūnų interesų deklaracijos ir CV santraukos taip pat skelbiamos viešai.

Valdančioji taryba taip pat priima EU-OSHA kovos su sukčiavimu strategiją.

Naudingos nuorodos

Agentūros politika dėl interesų konflikto valdymo, įskaitant privatumo pareiškimą

Interesų deklaracijos ir CV santraukos pateikimo, vertinimo ir patvirtinimo procedūra

Procedūra dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu

Valdančiosios tarybos, Vykdomosios valdybos ir patariamųjų grupių narių interesų deklaracijos ir CV santraukos

Vykdomojo direktoriaus ir vyresniųjų pareigūnų interesų deklaracijos ir CV santraukos