EU-OSHA nuosekliai vadovaujasi ES teisės aktais

Svarbi sukaktis yra metas tiek įvertinti praeitį, tiek numatyti naujus iššūkius.

25-aisiais jubiliejiniais veiklos metais Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) apžvelgia prieš 30 metų pristatytos pagrindinės direktyvos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje svarbą ir yra pasirengusi padėti įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį.

Pagrindų direktyva

Direktyvos 89/391/EEB – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyvos – paskelbimas 1989 m. birželio mėn. buvo reikšmingas įvykis Europos darbuotojams. Tai buvo pirmas išsamus ES DSS teisės aktas, kuriuo pristatyti bendri principai ir minimalieji standartai, taikomi visame regione.

Pagrindų direktyva nustatyta, kad darbdaviai yra atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą. Darbdavio atsakomybė, nustatyti prevencijos principai ir darbuotojų informavimas, mokymas, konsultavimas ir darnus dalyvavimas – tai pagrindiniai elementai, kuriais grindžiamas naujas požiūris į darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugos užtikrinimą. Svarbiausia, jog direktyva taip pat nustatyta, kad rizikos vertinimas yra ES DSS teisės aktų esminis elementas. 

Pagrindų direktyva į visų valstybių narių nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 1992 m. pabaigos. Po to buvo priimta daug kitų direktyvų, skirtų konkretiems darbo ar pavojų aspektams.

2004 m. komunikate Europos Komisija priėjo prie išvados, kad Pagrindų direktyva ir kai kurios susijusios direktyvos padėjo supaprastinti ir patobulinti nacionalinius saugos ir sveikatos teisės aktus. Be to, šis teisės aktas padėjo sukurti rizikos prevencijos kultūrą ES darbo vietose ir sudarė sąlygas užtikrinti, kad DSS taptų vienu iš Europos Komisijos veiklos prioritetų.

EU-OSHA aktyviai prisidėjo prie tikslų, nustatytų vėlesnėje 2007–2012 m. ES sveikatos ir saugos strategijoje ir 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginėje programoje, kurios atitinkamai paskatino konsoliduoti ir koordinuoti ES valstybių narių nacionalines strategijas.

Europos socialinių teisių ramstis

Praėjus beveik 30 metų po Pagrindų direktyvos pristatymo, Europos žmonių išplėstos teisės, susijusios su gerove ir užimtumu, užtikrinamos kitu svarbiu dokumentu – Europos socialinių teisių ramsčiu.

... Nuo teisės į sąžiningą darbo užmokestį iki teisės į sveikatos priežiūrą; nuo mokymosi visą gyvenimą ir geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iki lyčių lygybės ir minimalių pajamų. Europos socialinių teisių ramsčiu ES užtikrina savo piliečių teises sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Jean-Claude Juncker, Europos Komisijos pirmininkas, 2017 m. lapkričio 17 d.

Vadovaujantis šiuo ramsčiu, darbas apibrėžiamas kaip viena iš svarbiausių socialinių teisių, o darbuotojams užtikrinama didelė apsauga, nepaisant jų amžiaus. Du iš 20 ramsčio principų yra tiesiogiai susiję su DSS:

  • teisė į saugias, sveikas ir gerai pritaikytas darbo vietas;
  • teisė į tinkamą profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

Todėl įgyvendinant šį ramstį EU-OSHA veiklai skiriama didelė parama. Akivaizdu, kad agentūrai tenka svarbus vaidmuo remiant ramsčio vertybes ir praktiškai taikant jo principus. Dvi EU-OSHA veiklos sritys yra ypač svarbios:

Tiesą sakant, visa agentūros veikla vienaip ar kitaip padeda siekti, kad Europos darbo vietos būtų saugesnės bei sveikesnės ir kad profesinis gyvenimas būtų tvaresnis, taip užtikrinant ramstyje numatytas teises.

Tad 2019 m. švenčiame pirmojo ES DSS teisės akto – Pagrindų direktyvos, kuria viso regiono darbuotojams užtikrinta vienoda apsauga, – 30-ąją sukaktį. Kartu EU-OSHA siekia suteikti praktinę paramą Europos socialinių teisių ramsčiui ir didinti Europos darbuotojų apsaugą. Toks agentūros darbo pripažinimas suteikia jai papildomą paskatą su partneriais toliau siekti, kad Europa taptų saugesne ir sveikesne vieta dirbti.