Európai Kockázatkutató Központ

Az EU-OSHA Európai Kockázatkutató Központjának fő célkitűzése az új és újonnan felmerülő, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kockázatok azonosítása a megelőző intézkedések időszerűségének és hatékonyságának javítása érdekében.

E cél elérése érdekében a Kockázatkutató Központ (ERO) áttekintést nyújt az európai munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről, ismerteti a tendenciákat és a mögöttük meghúzódó tényezőket, valamint előre jelzi a munkában bekövetkező változásokat és ezeknek a munkahelyi biztonságra és az egészségre gyakorolt valószínű hatásait.

Célkitűzések

Ahogy társadalmunk alakulását befolyásolják az új technológiák, valamint a változó gazdasági és szociális feltételek, ugyanúgy munkahelyeink, munkahelyi gyakorlatunk és folyamataink is állandóan változnak. Ezek az új körülmények új kockázatokat és kihívásokat rejtenek magukban a munkavállalók és a munkáltatók számára egyaránt, amelyek pedig magas szintű munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot nyújtó politikai, közigazgatási és technológiai megközelítést tesznek szükségessé.

A hatékony megelőzés jelentős mértékben hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés elérésére irányuló céljának megvalósításához, valamint a foglalkoztatási ráta 69%-ról 75%-ra történő növeléséhez. Sokan a nem megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem miatt kerülnek ki a munkaerőpiacról. Ha javítani szeretnénk a kockázatmegelőzést, hosszú ideig fenntartható munkaviszonyt és magasabb foglalkoztatási rátákat szeretnénk elérni, hatékonyabb kockázat-előrejelzésre van szükség.

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó korábbi európai stratégiák az ezen új körülményekre való felkészülés fontosságát fogalmazták meg, továbbá kiemelték, hogy

„Az új és újonnan felmerülő kockázatok előrejelzése – függetlenül attól, hogy e kockázatok a technológiai fejlődés vagy a társadalomban bekövetkezett változások következményei – elengedhetetlen a kockázatok ellenőrizhetősége szempontjából.
Ehhez mindenekelőtt a kockázatok folyamatos megfigyelésére van szükség, aminek szisztematikus adatgyűjtésen és tudományos szakvéleményeken kell alapulnia.” (Közösségi stratégia a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén, 2002–2006)

Az ezeket a feladatokat ellátó Európai Kockázatkutató Központ létrehozását előíró stratégiai felhívást a következő 2007–2012 közötti időszakra szóló közösségi stratégia követte, amely a kockázat-előrejelzés fontosságának hangsúlyozása mellett az Ügynökség Kockázatkutató Központját számos kezdeményezés megvalósítására kérte fel.

A legújabb európai stratégia, az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiája a korábbi stratégiák vezérelve mentén haladva felhívja a figyelmet az Európai Kockázatkutató Központ megállapításainak támogatására.

Az Európai Kockázatkutató Központ működése

Az ERO az információk gyűjtése és elemzése, azok kontextusba helyezése (különösen az európai szociális menetrenddel és a közösségi stratégiával kapcsolatban), a „változások előrejelzése” érdekében a tendenciák keresése, valamint a fő kérdéseknek a szakpolitikai döntéshozókból és kutatókból álló célközönség felé történő hatékony közvetítése révén teremt hozzáadott értéket. Ezenfelül célja, hogy ösztönözze a vitát és az eszmecserét az EU-OSHA érdekelt felei között, és különböző szinteken fórumot biztosítson a szakértők és politikai döntéshozók közötti vitához.

Az új és újonnan felmerülő kockázatok azonosításához szükséges információ számos különböző forrásból eredhet, ilyenek például a hivatalos nyilvántartások adatai, a kutatási szakirodalom, a szakértői előrejelzések, vagy a felmérések adatai. Ahhoz, hogy mindezen lehetséges információforrásokat érinthessük, tevékenységeinket három alapvető terület köré szervezzük.