You are here

Publikacije
09/02/2015

Prvi rezultati Drugog europskog istraživanja među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)

Prvi rezultati Drugog europskog istraživanja među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)

U drugom izdanju EU-OSHA-inog istraživanja među poduzećima diljem Europe, ESENER-2, prikupljeni su odgovori od gotovo 50 000 poduzeća o upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu te o rizicima na radnom mjestu, s posebnim težištem na psihosocijalnim rizicima, sudjelovanju radnika, kao i poticajima i preprekama za djelovanje. Cilj je osigurati podatke usporedive na nacionalnoj razini koji će pomoći u definiranju politika i pridonijeti uspješnijem suzbijanju rizika na radnom mjestu. Ova početna analiza predstavlja izbor rezultata.

Downloadin:EN