You are here

Publikacije
22/02/2018

Informativni list Zakonski okvir o opasnim tvarima na radnom mjestu

Informativni list Zakonski okvir o opasnim tvarima na radnom mjestu

Informativni sažetak sadrži pregled zakonodavnog okvira o opasnim tvarima na radnim mjestima u Europskoj uniji s naglaskom na trima europskim direktivama: okvirnoj direktivi za sigurnost i zdravlje na radu, direktivi o kemijskim sredstvima i direktivi o karcinogenim i mutagenim tvarima.

Izneseno je sedam koraka za suzbijanje rizika, a na raspolaganju je i cijeli niz besplatnih interaktivnih e-alata, poput alata OiRA, za jednostavniju procjenu rizika.

Izložen je i princip STOP s hijerarhijom prevencije i mjerama koje treba poduzeti nakon utvrđivanja opasnosti.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV