Strategije sigurnosti i zdravlja na radu

Konsolidacija i koordinacija nacionalnih strategija prvi je od sedam strateških ciljeva sadržanih u Strateškom okviru EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu 2014 – 2020. U tom je kontekstu Europska komisija pozvala države članice da pregledaju svoje nacionalne strategije u bliskoj suradnji s odgovarajućim dionicima, uključujući socijalne partnere.

Uz pomoć „točki za kontakt za nacionalne strategije” uspostavljenih u sklopu strateškog okvira, EU-OSHA je prikupila informacije i sastavila izvješće o nacionalnim strategijama. Izvješće trenutno sadrži nacionalne strategije sigurnosti i zdravlja na radu za 25 država članica: Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Italiju, Irsku, Latviju, Litvu, Maltu, Nizozemsku, Poljsku, Portugal, Rumunjska, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku i Ujedinjenu Kraljevinu. Nacionalne strategije sigurnosti i zdravlja na radu kontinuirano će se dodavati u ovo izvješće.