Sažetak - Drugo europsko istraživanje među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)
18/03/2015 Vrsta: Reports 18 stranice

Sažetak - Drugo europsko istraživanje među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)

Keywords:ESENER

U drugom izdanju EU-OSHA-inog istraživanja među poduzećima diljem Europe, ESENER-2, prikupljeni su odgovori od gotovo 50 000 poduzeća o upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu te o rizicima na radnom mjestu, s posebnim težištem na psihosocijalnim rizicima, sudjelovanju radnika, kao i poticajima i preprekama za djelovanje. Cilj je osigurati podatke usporedive na nacionalnoj razini koji će pomoći u definiranju politika i pridonijeti uspješnijem suzbijanju rizika na radnom mjestu. U ovom se sažetom izvješću daje pregled glavnih rezultata istraživanja ESENER-2 i proširuje prvo izvješće o rezultatima objavljeno u veljači 2015.

Preuzimanja
download

Dodatne publikacije o ovoj temi