Analitičko izvješće o politikama, strategijama i programima EU-a i država članica o starenju stanovništva i radne snage – Sažetak

Keywords:

Ovdje ćete pronaći ključne informacije o analitičkom izvješću EU-OSHA-e o politikama i aktivnostima na nacionalnoj razini i razini EU-a za rješavanje problema koji proizlaze iz starenja europskog stanovništva. Daje se detaljan opis čimbenika koji utječu na razvoj politika i izazova s kojima se tvorci politika susreću u produžavanju radnog vijeka i povećanju mogućnosti zapošljavanja starijih radnika. Također se istražuju supranacionalni i nacionalni utjecaji na razvoj politika i ukratko opisuje stanje na razini zemlje te se u obzir uzima trenutačni zakonski i politički okvir EU-a. Izneseni su i prijedlozi za razvoj politika u budućnosti.

Preuzimanjein: en