You are here

Izjava o privatnosti (obrazac OSHmail)

Jedan dio organizacijskih aktivnosti Agencije odnosi se na obradu osobnih podataka

Andrew Smith, voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu

 

Svrha obrade

Podaci koji se traže u ovom obrascu prikupljaju se za potrebe slanja EU-OSHA-ina biltena i povremenih anketa s ciljem dobivanja povratnih informacija o Agencijinu radu u vezi s godišnjim planom upravljanja i višegodišnjim strateškim programom. Podnesene e-adrese pohranjuju se na našu aplikaciju Listserv za automatsko upravljanje popisom adresa koja je smještena na poslužiteljima na području EU-a.

 

Vrste podataka koji se obrađuju

E-adresa

 

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu i naknadne izmjene.

 

Zakonitost obrade

Obrada se temelji na članku 5. točki (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu Uredba (EZ) br. 45/2001).

 

Primatelji podataka

Pristup osobnim podacima odobrava se samo na osnovi uloga i odgovornosti uključenih subjekata (načelo „potrebno je znati”):

  • propisno imenovanom osoblju EU-OSHA-e
  • vanjskom pružatelju na koji je smješten EU-OSHA-in poslužitelj i koji ga održava
  • pravnim službama, Službeničkom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), Europskom ombudsmanu, Revizorskom sudu, Službi za internu reviziju, prema potrebi.

Sve navedene primatelje obvezuje Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka. EU-OSHA ne otkriva osobne podatke trećim stranama. EU-OSHA ne otkriva osobne podatke u svrhe izravnog komercijalnog marketinga.

 

Prava subjekta podataka

Subjekti podataka imaju pravo na pristup, ispravljanje i blokiranje svojih podataka (u slučaju netočnosti podataka), pravo zahtijevati njihovo poništenje i pravo na prigovor u pogledu njihove obrade u slučajevima predviđenima u člancima 13.,14.,15., 16. i 18. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Pretplatu na EU-OSHA-in bilten možete otkazati u bilo koje doba uporabom obrasca u podnožju ove stranice https://osha.europa.eu/hr/news/oshmail ili klikom na poveznicu u podnožju bilo kojeg EU-OSHA-ina biltena u vašem pretincu dolazne pošte.

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s prikupljanjem, obradom ili uporabom vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas e-poštom na: information@osha.europa.eu, a u predmetu navedite „zaštita podataka”.

 

Informacije o razdoblju čuvanja podataka

Agencija čuva podatke koliko je to neophodno za potrebe dostave biltena.

 

Zahtjev za informacije

Za dodatne informacije o raspolaganju osobnim podacima subjekti podataka svoj zahtjev mogu uputiti EU-OSHA-inu službeniku za zaštitu podataka na: dpo@osha.europa.eu.

 

Traženje pomoći od EDPS-a

Subjekti podataka imaju pravo obratiti se za pomoć Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: http://www.edps.europa.eu ako smatraju da aktivnosti obrade nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.