Izdvojene novosti
05/08/2020

Dionici cijene doprinos agencije EU-OSHA stvaranju europske dodane vrijednosti

© EU-OSHA 

EU-OSHA je provela anketu među dionicima za 2020., koja potvrđuje pozitivan dojam o doprinosu Agencije u podizanju svijesti o rizicima u području sigurnosti i zdravlja na radu te pronalaženju rješenja za njihovo otklanjanje, kao i poboljšanju sigurnosti i zdravlja na radu (90 % ispitanika).

Čak 85 % ispitanika slaže se da se Agencija bavi pravim prioritetima u području sigurnosti i zdravlja na radu, a 87 % njih smatra da EU-OSHA svojim radom povećava vrijednost aktivnosti koje obavljaju drugi, kao što su nacionalne organizacije. Uslugama agencije EU-OSHA u barem jednu svrhu koristilo se 94 % ispitanika.

U anketi za 2020. sudjelovalo je više od 1700 dionika, među kojima su bili uglavnom poduzetnici i stručnjaci, ali i oblikovatelji politika i istraživači.  Anketa pokazuje da, ukupno gledajući, Agencija ostvaruje svoje ambiciozne ciljeve u pogledu svih zadanih ključnih pokazatelja uspješnosti: važnost, korisnost, dodana vrijednost EU-a, utjecaj i uspješnost. Uz to, Agencija je ostvarila i većinu svojih ciljeva u pogledu dobrog upravljanja.

Upoznajte se s rezultatima ankete među dionicima u ovoj PowerPoint prezentaciji

Pogledajte infografiku o ključnim pokazateljima uspješnosti agencije EU-OSHA za 2019