You are here

Izdvojene novosti
14/03/2018

Sprječavanje bolesti povezanih s radom: EU-OSHA uvodi novi odjeljak na svojim internetskim stranicama

Prema nedavnim procjenama, bolesti povezane s radom uzrok su 200 000 smrtnih slučajeva godišnje u Europi. Slabo zdravlje i ozljede povezane s radom Europsku uniju stoje 476 milijardi EUR godišnje, a taj bi se novac mogao uštedjeti primjenom odgovarajućih strategija, politika i praksi u području sigurnosti i zdravlja na radu. Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) svojim prioritetnim zadaćama smatra podizanje svijesti o tim bolestima, uključujući oblike raka povezane s radom.

Istraživanje EU-OSHA-e usmjereno je na uspostavljanje baze dokaza za izradu politike i na pružanje pomoći u razmjeni dobrih praksi u pogledu prevencije i rehabilitacije. U najnovijim istraživanjima EU-OSHA-e naglasak se stavlja na sustave za upozoravanje i praćenje u području sigurnosti i zdravlja na radu, na bolesti povezane s radom uzrokovane biološkim agensima te na rehabilitaciju i povratak na posao radnika nakon liječenja raka.

U novom dijelu internetskih stranica možete pročitati više o EU-OSHA-inim projektima u pogledu bolesti povezanih s radom