Izdvojene novosti
08/03/2019

Međunarodni dan žena: rodna ravnopravnost na radu u socijalno osjetljivijoj Europi

Ove godine, tema Međunarodnog dana žena usmjerena je na inovativne načine unapređivanja rodne ravnopravnosti i na osnaživanje žena. Učinkovite strategije za postizanje tih izazovnih ciljeva povezane su s podizanjem svijesti u području sigurnosnih i zdravstvenih rizika za žene na poslu i s ulaganjem dodatnih napora u eliminiranje razlika između spolova na temelju zaposlenja.  

U okviru postojeće Kampanje Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta, EU-OSHA se također usmjerila na izloženost žena u uslužnim djelatnostima te na tipična „ženska” radna mjesta.

Iako je prisutnost žena na tržištu rada porasla diljem Europe u nekoliko zadnjih godina, one još uvijek više skrbe za djecu i starije osobe.

Inicijativa za ravnotežu između poslovnog i privatnog života planirani je rezultat europskog stupa socijalnih prava, kojim se potiče bolja podjela odgovornosti između žena i muškaraca u skrbi za druge. U siječnju su Europski parlament i Vijeće postigli načelni dogovor o prijedlogu Europske komisije za novu direktivu o ravnoteži između poslovnog i privatnog života za roditelje i pružatelje skrbi.

Saznajte više o ženama te sigurnosti i zdravlju na radu