Izdvojene novosti

Back to highlights

EU-OSHA-inom anketom za 2022. potvrđeno je zadovoljstvo dionika, čime se pozitivan trend stabilizirao

Image

Election box photo by freepik

Rezultati pokazuju da je 86 % ispitanika zadovoljno radom EU-OSHA-e te smatraju da je rad EU-OSHA-e relevantan, koristan i da stvara dodanu vrijednost. 88 % dionika koji su sudjelovali u anketi pozitivno ocjenjuje EU-OSHA-in doprinos većoj osviještenosti o rizicima povezanima sa sigurnošću i zdravljem na radu i odgovarajućim rješenjima.

Rad EU-OSHA-e služi za donošenje politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini te za podizanje svijesti, za rješavanje pitanja povezanih sa sigurnošću i zdravljem na radu na razini poduzeća ili radnog mjesta, kao i za istraživanja.

Ukupno gledano, pozitivni rezultati prethodnih anketa još su jednom potvrđeni.

U ovoj prezentaciji možete pronaći više informacija o rezultatima