You are here

Kampanja za razdoblje 2014. – 2015.: Upravljanje stresom za zdrava radna mjesta

Campaign 2014-15: Healthy Workplaces Manage Stress. Campaign promotion stand

Kampanja za zdrava radna mjesta za razdoblje 2014. – 2015. ima tri ključna cilja: (1) podizanje svijesti i poboljšanje razumijevanja stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu; (2) pružanje smjernica, potpore i praktičnih alata za upravljanje rizicima; (3) isticanje koristi od upravljanja psihosocijalnim rizicima za radnike i poduzeća.

Psihosocijalni rizici mogu se procijeniti i njima se može upravljati na jednako sustavan način kao i „tradicionalnim” rizicima na radnom mjestu. To je glavna poruka Kampanje za zdrava radna mjesta za razdoblje 2014. – 2015.

Obrazloženje

Zašto je ova kampanja toliko važna?

Postoji mnogo nerazumijevanja kad je riječ o psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu, a psihičke su bolesti i daje stigmatizirane. Istraživanja pokazuju da mnogi poslodavci smatraju da je teže upravljati psihosocijalnim rizicima nego tradicionalnim rizicima na radnom mjestu. Oni mogu smatrati da je psihičko zdravlje zaposlenika preosjetljivo pitanje da bi se njime bavilo ili da nemaju dovoljno potrebnih stručnih znanja.

Kampanjom se nastoji premostiti jaz između nerazumijevanja i stvarnosti pružanjem informacija i praktične potpore.

Događaji u okviru kampanje

  • Pokretanje kampanje, 7. travnja 2014.
  • Europski tjedni za sigurnost i zdravlje na radu, listopad 2014. i 2015.
  • Svečanost dodjele Nagrada dobre prakse, 27. travnja 2015.
  • Sastanak na vrhu za zdrava radna mjesta, 3. i 4. studenoga 2015.

Ti su događaji nadopunjeni mnogim manjim radionicama, seminarima i prilikama za umrežavanje koji se održavaju tijekom kampanje.

Tko može sudjelovati? Kako se možete uključiti?

Kampanje za zdrava radna mjesta otvorene su za sve pojedince i organizacije, a EU-OSHA potiče svakoga da sudjeluje na bilo koji način.

Primjerice, možete se uključiti na sljedeće načine:

Praktična pomoć

EU-OSHA sastavila je mnoštvo materijala za potporu kampanji. Dostupni su na internetskoj stranici kampanje: